Ringpark West - naar een meer leefbare omgeving

Geluidsbermen en -schermen verminderen de geluidsoverlast van de snelweg voor de omgeving. Een uitbreiding van het fietsnetwerk zorgt voor een vlotte verbinding met het Waasland, Rechteroever en de Haven.

Van leefbaarheidsprojecten naar Ringpark West

Op 25 juni 2018 koos de Vlaamse regering de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone. De projecten Stille Bermen Zwijndrecht-Burcht, Stille Bermen Linkeroever en Voltooien fietsnetwerk van Team West werden voor Linkeroever en Zwijndrecht geselecteerd. De afgelopen jaren werkten alle betrokken partijen intens samen om deze projecten verder vorm te geven. Lantis, het ontwerpteam Team West, intendant Alexander D’Hooghe, overheden, natuurorganisaties, burgerbewegingen, e.a. zaten hiervoor geregeld samen rond de tafel.

De geselecteerde leefbaarheidsprojecten werden gebundeld in Ringparken. Ringpark West omvat voor Linkeroever en Zwijndrecht o.a. de aanleg van hondenzwemvijvers, geluidsbermen en -schermen, extra fietsverbindingen en nieuw, kwalitatief groen.

Antwerpen-WestHet knooppunt Antwerpen-West wordt ingebed in geluidsbermen en -schermen en krijgt een extra fiets- en groene verbinding tussen het Burchtse Weel en Galgenweel.

Geluidsbermen en -schermen bedden de snelweg in

Een belangrijk onderdeel van Ringpark West omvat de plaatsing van geluidsbermen en -schermen rond de snelwegen binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding Linkeroever/Zwijndrecht. Concreet gaat het om schermen en bermen van 8,5 m hoog - gemeten vanaf de rijbaan - van Waaslandhaven-Oost, tot aan de Kennedytunnel en complex Kruibeke op de E17. Aan de kant van de snelweg krijgt de berm een steile wand. Aan de andere kant komt een zachtere helling, die beplant kan worden. Op plaatsen waar geen berm aangelegd kan worden, komt een scherm.

Ringpark West - stille bermen

Om de geluidshinder nog verder te beperken wordt de nieuwe snelweginfrastructuur voorzien van een geluidsarm wegdek en de maximumsnelheid beperkt tot 90 km per uur.

Een uitgebreid fietsnetwerk voor een vlotte verbinding

Het bestaande en reeds vergunde fietsnetwerk op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt uitgebreid met verschillende nieuwe en verbeterde fietsverbindingen.

Zo zorgen we o.a. voor de verbinding tussen de fietskoker van de Scheldetunnel tot aan de fietsbrug over de Schelde. Via een kort stuk overkapping over de snelweg vlakbij de Kennedytunnel sluit dit aan op de toekomstige Scheldebrug. Zo maken we de Ring ook voor fietsers rond.

Alle fietssnelwegen die we in het projectgebied aanleggen, zullen 6 meter breed zijn.

Ringpark West - fietsnetwerk
Deze kaart bevat enkel de maatregelen uit Ringpark West. Klik op de kaart om deze te vergroten. De reeds vergunde fietsverbindingen uit het Oosterweelproject Linkeroever/Zwijndrecht kan u hier terugvinden.
 

  • 1-5: Parallel met de R1 leggen we een fietssnelweg (FR10) aan. Via een extra fietsbrug met groenverbinding (4) over de R1 trekken we het Ringfietspad zo door van de fietskoker van de toekomstige Scheldetunnel tot aan de toekomstige Scheldebrug;
  • 6: Ten zuiden van het knooppunt Sint-Anna komt een nieuwe fietsbrug over de R1. Deze wordt losgetrokken van het vergunde ecoduct en verbindt de fietssnelwegen aan beide zijden van de R1;
  • 7: de vergunde eco-/fietsbrug wordt een 100% ecopassage tussen Het Rot en Het Vlietbos;
  • 8-10: Er worden nog enkele missing links weggewerkt, zodat ook lokale fietsers zich veilig en comfortabel in de regio kunnen verplaatsen. Inclusief een fietsbrug over de E17, tussen Burcht en Zwijndrecht;
  • 11-12: Verbreding bestaande fietssnelwegen F4 en F41;
  • 14: Tussen de Charles de Costerlaan en de Blancefloerlaan leggen we – door Het Rot – een recreatieve fietsverbinding aan. Zo kunnen fietsers genieten van het natuurgebied via een halfverhard fietspad.

In het kader van Ringpark West worden op Middenvijver ook twee zwemvijvers voor honden (nummer 13 op de kaart) voorzien. Hierdoor wordt de overlast op de natuurvijvers van Het Rot verminderd en worden de broedvogels minder gestoord. 

Nieuwe fietsbrug E17 tussen Zwijndrecht en BurchtImpressie van de nieuwe fietsbrug over de E17 tussen Zwijndrecht en Burcht. © Omgeving en De Urbanisten

Hoe gaan we nu verder?

Het uitvoeren van Ringpark West is in zes delen verdeeld. Ieder deel heeft een andere snelheid en is afhankelijk van de fasering van de werken aan de snelweg. Momenteel worden die ontwerpen uitvoeringsklaar gemaakt, zodat die vergunningen aangevraagd kunnen worden.

Deelproject 1 omvat de geluidsbermen, -schermen en de fietssnelweg ten zuiden van de E34 tussen complex Waaslandhaven-Oost en de bocht Neerstraat/Polderstraat.

Volgens de huidige planning starten deze werken in de zomer van 2021 en duren ze tot het voorjaar van 2022.

Impressie bermenlandschap E34

Het tweede deelproject omvat de hondenzwemvijvers, de directe omgeving van de Middenvijver en het recreatieve, halfverharde fietspad door Het Rot. Deze werken starten in het najaar van 2021 en worden afgerond in het voorjaar van 2022.

Hondenzwemvijvers en MiddenvijverEen impressie van Ringpark West met twee hondenzwemvijvers in Middenvijver en een halfverhard pad door Het Rot. © Omgeving en De Urbanisten

Deelproject 3 situeert zich rond het knooppunt Sint-Anna. Dit knooppunt wordt ingebed door geluidsbermen en -schermen, er komt een vrijliggende fietsbrug over de snelweg en een 100% ecoverbinding tussen Het Rot en het Vlietbos. Het toekomtige ecoduct zal eerst dienst doen als omleidingsweg voor verkeer tussen de Charles de Costerlaan en E34 en van de Charles de Costerlaan naar de R1. Nadien wordt dit ingericht als ecoduct. 

De werken aan deelproject 3 starten in de zomer van 2022 en duren tot het najaar van 2024.

Fiets- en ecobrug over de R1 ter hoogte van Sint-AnnaEen impressie van de aanloop naar de fietsbrug over de snelweg ter hoogte van knooppunt Sint-Anna. © Omgeving en De Urbanisten

Deelproject 4: Ook in en rond het grote knooppunt Antwerpen-West worden maatregelen genomen om de leefbaarheid van de regio te bevorderen. Door het knooppunt compact aan te leggen, komt er 18 ha ruimte vrij voor extra groen. In die groene zone worden o.a. uitkijkpieken voorzien en zogenaamde 'terrassen' - groene vlaktes voor recreatie of rustig vertoeven.

Het hele knooppunt wordt ingebed in geluidsbermen en via een overkapping over de Ring wordt het Ringfietspad over de snelweg geleid en rondgemaakt.

Vlakbij de Kennedytunnel bouwen we een groene overkapping als verbinding tussen het Burchtse Weel en Galgenweel, maar ook om het Ringfietspad rond te maken.Vlakbij de Kennedytunnel bouwen we een groene overkapping als verbinding tussen het Burchtse Weel en Galgenweel, maar ook om het Ringfietspad rond te maken.

Deelproject 5 situeert zich dan weer langs de E17, kant Burcht, tussen de Pastoor Coplaan en Antwerpen-West. Ook langs deze zijde van de E17 nemen we maatregelen om de geluidshinder van de snelweg te verminderen. In deze zone gaat het om een combinatie geluidsberm/-scherm. Bovenop een lage berm plaatsen we houten geluidsschermen. We voorzien hier ook in een fietsverbinding - parallel met de E17 - tussen de Pastoor Coplaan en de Boomgaardstraat.

Deze werken starten in de zomer van 2022 en duren ongeveer een jaar.

Tussen de E17 en Burcht voorzien we een 8,5 meter hoge combinatie geluidsberm/-scherm. Het geluidsscherm wordt met hout afgewerkt.Tussen de E17 en Burcht voorzien we een 8,5 meter hoge combinatie geluidsberm/-scherm. Het geluidsscherm wordt met hout afgewerkt.

Het zesde en laatste deelproject omvat de geluidsberm tussen het complex van Kruibeke en de Pastoor Coplaan en de fietsbrug over de E17. Hiervoor loopt via de gemeente nog een procedure van grondverwerving. Omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel tijd die procedure in beslag zal nemen is dit opgesplitst in een apart deelproject. Momenteel mikken we op het voorjaar van 2023 om met deze werken te starten, maar dat is dus nog onder voorbehoud.

Geluidsberm E17 Burcht tussen Kruibeke en ZwijndrechtEen impressie van de geluidsbermen langs de E17, kant Burcht, tussen de Krijgsbaan en Pastoor Coplaan. Langs de kant van Zwijndrecht werden hier reeds geluidsschermen geplaatst. © Omgeving en De Urbanisten

Voor ieder deelproject moeten nog de nodige vergunningen aangevraagd worden. Eens een vergunningsaanvraag is ingediend, neemt die procedure zo'n 7-8 maanden in beslag. Indien we dan de vergunning van de Vlaamse Overheid ontvangen, kan de uitvoering ingepland worden. Niet alle bermen, schermen en fietspaden kunnen meteen aangelegd worden. Dat zal gefaseerd gebeuren en is afhankelijk van de werken aan de snelweg. Een geluidsscherm of -berm aanleggen langs de snelweg kan bijvoorbeeld pas als de snelweg zelf afgewerkt is.

Deze planning is onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige vergunningen en de voortgang van de werken.

Meer informatie over Team West - het ontwerpteam van Ringpark West - en over de andere Ringparken: https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-west/over

 

Bekijk Ringpark West op onze interactieve kaart

Vergelijk op de Project Atlas de oude situatie met de toekomst en ontdek waar de nieuwe fietspaden, geluidsbermen en -schermen komen.

Bekijk de kaart