[t001_01_main.tpl.php]

Leefbaarheid

Met de bouw van de Oosterweel, willen we van de Antwerpse regio opnieuw een leefbare regio helpen maken. Waar het aangenaam is om te wonen, te werken of op bezoek te komen. Daarom houden we bij de aanleg van de nieuwe infrastructuur maximaal rekening met de omgeving en haar bewoners. 

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Het sluiten van de Antwerpse Ring zorgt voor een betere verkeersdoorstroming en een vermindering van de files. En dus ook voor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Dit komt de leefbaarheid van de buurten rond de Ring ten goede. Naar aanleiding van het Toekomstverbond wordt een groot pakket leefbaarheidsmaatregelen opgenomen in de Oosterweelwerken.

Verbeteren luchtkwaliteit

Sinds 1 september 2015 is er een project-MER procedure opgestart voor de Oosterweelverbinding. Tijdens het onderzoek zal beoordeeld worden welke maatregelen moeten worden genomen om de uitlaatgassen aan de tunnelmonden op te vangen.

Door de bouw van de Oosterweel, wordt de zuidelijke ring ontlast. Dit is positief voor de luchtkwaliteit in de nabijgelegen gebieden. Ook het terugdringen van het sluipverkeer draagt bij tot een betere luchtkwaliteit. Minder en vlotter verkeer betekent immers minder luchtverontreiniging.

Verminderen geluidsoverlast

De Oosterweelverbinding bestaat voor een groot deel uit tunnels en sleuven. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast in Merksem, Deurne-Noord en in de wijken Luchtbal en Dam. Op de linkeroever komen er geluidswerende maatregelen.

Door de bouw van de Scheldetunnel wordt de drukke Kennedytunnel en dus ook de zuidelijke ring ontlast. Dat komt de leefbaarheid in het zuidelijk deel van de stad ten goede. Minder en vlotter verkeer betekent immers ook minder geluidsoverlast.

Tolheffing

Door het invoeren van een systeem van gedifferentieerde tol wordt het verkeer naar de juiste tunnel geleid. Hoe verder de tunnel van de stad ligt, hoe goedkoper om erdoor te rijden. Zo blijft het zwaar verkeer verder weg van de drukst bewoonde en meest belaste woonwijken. De Kennedytunnel blijft tolvrij voor personenwagens.

Verminderen sluipverkeer

Door het sluiten van de Antwerpse Ring maakt het verkeer zoveel mogelijk gebruik van het hoofdwegennet. Bestuurders blijven zo lang mogelijk op de Antwerpse Ring en nemen de afslag die het dichtst bij hun eindbestemming ligt. Hierdoor vermindert het verkeer op de lokale wegen in Antwerpen stad, Burcht en Zwijndrecht en in de ruimere omgeving.

Afbraak viaduct van Merksem

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Antwerpse Ring komt daar in een sleuf te liggen en gaat via een tunnel onder het Albertkanaal door. Zo verdwijnt de Antwerpse Ring uit het zicht en ontstaat er nieuwe ruimte voor groen

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >

Toegang naar de Kanaaltunnels ter hoogte van de Groenendaallaan (simulatiebeeld door RoTS)

Overkapping van de Antwerpse Ring

De sleuf waarin de Antwerpse Ring na de afbraak van het viaduct van Merksem komt te liggen, wordt zo gebouwd dat ze in de toekomst kan overkapt worden.

Aan het Sportpaleis ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein (simulatiebeeld door RoTS)

Langs de zuidelijke kant van het Albertkanaal komt er - van aan de tunnels van het Albertkanaal tot aan de noordelijke kop van het Lobroekdok – een overkapping. Hierdoor ontstaat er een nieuw gebied van bijna 10 ha dat ruimte biedt voor groen of nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Opwaardering natuurgebieden op de linkeroever

Op de linkeroever is er veel aandacht voor de inpassing van de infrastructuur in de groene omgeving. Het Sint-Annabos, het Rot, Middenvijver, Blokkersdijk en het Vlietbos worden met elkaar verbonden via ecoducten, ecotunnels, beekjes en fiets- en wandelpaden. Er komt een slikken- en schorrengebied (12 hectare) en een overstromingsbos (6 hectare). Zo komt er ruimte vrij voor natuur en recreatie.

Betere fietsverbindingen

9 km nieuwe fietspaden verbinden Zwijndrecht, Linkeroever en de nieuwe Scheldetunnel. Ook op de rechteroever wordt rond de infrastructuur kilometers nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden verbeterd. 

Grondoverschotten gebruiken om vervuilde kleiputten te saneren

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding komt er, door de aanleg van de tunnels en het verdiepen van de Ring, heel wat grond en aarde vrij. Deze grond wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van bermen en het inrichten van de vrijgekomen ruimte. Toch blijft er veel grond over. Maar ook deze grondoverschotten worden goed benut.

Zo is er een overeenkomst gemaakt met de Provincie Antwerpen, Lantis, De Vlaamse Waterweg en de gemeente Rumst om de vrijgekomen grond van de Oosterweelwerken te gebruiken om de vervuilde kleiputten van het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen te saneren.

Hoe de omgeving van de kleiputten er na de sanering zal uit zien, maakt onderdeel uit van een participatie- en inspraaktraject.

Alle info over de sanering en het participatietraject vind je op www.kleiputtenterhagen.be.

Project-MER

Begin juli 2016 keurde de dienst MER het definitieve project-Milieueffectenrapport goed voor de Oosterweelwerken op de linkeroever. Dit rapport beoordeelde welke effecten de werken op mens en milieu zouden kunnen hebben. Het bekeek ook hoe negatieve effecten vermeden en gemilderd kunnen worden.

Daarnaast loopt er een afzonderlijke project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding. Binnen dit onderzoek wordt beoordeeld welke effecten de Oosterweelwerken zouden kunnen hebben op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen of er maatregelen noodzakelijk zijn om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid komt hierbij uitvoerig aan bod. Het definitieve project-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding wordt eind 2019 verwacht. 

Lees meer over de status van het project-MER voor de Oosterweel >

[/t001_01_main.tpl.php]