[t001_01_main.tpl.php]

Leefbaarheid

Met de bouw van de Oosterweel, willen we bijdragen om van de Antwerpse regio opnieuw een leefbare regio te maken. Aangenaam om te wonen, te werken of op bezoek te komen. Daarom houden we bij de aanleg van de nieuwe infrastructuur maximaal rekening met de omgeving en haar bewoners. 

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Het sluiten van de Antwerpse Ring zorgt voor een betere doorstroming en spreiding van het verkeer en een vermindering van de files. Dus ook voor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Dit komt de leefbaarheid van de buurten rond de Ring ten goede. Naar aanleiding van het Toekomstverbond wordt een groot pakket leefbaarheidsmaatregelen opgenomen in de Oosterweelwerken. Ook deze leefbaarheidsprojecten hebben een positief effect op de luchtkwaliteit en het verminderen van de geluidsoverlast.

Verbeteren luchtkwaliteit

Door de bouw van de Oosterweel, wordt de zuidelijke Ring ontlast. Dit is positief voor de luchtkwaliteit in de nabijgelegen gebieden. Ook het terugdringen van het sluipverkeer draagt bij tot een betere luchtkwaliteit. Minder en vlotter verkeer betekent immers minder luchtverontreiniging.

Verminderen geluidsoverlast

De Oosterweelverbinding bestaat voor een groot deel uit tunnels en sleuven. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast in Merksem, Deurne-Noord en in de wijken Luchtbal en Dam. Ook op de linkeroever komen er geluidswerende maatregelen. Een geluidsarmwegdek, groene bermen en geluidsschermen helpen het geluid langsheen de niet-overdekte delen van de Ring terugdringen

Ook in het zuidelijk deel van de stad heeft de Oosterweelverbinding een positieve impact op geluid. Door de bouw van de Scheldetunnel wordt de drukke Kennedytunnel en dus ook de zuidelijke ring ontlast. Minder en vlotter verkeer betekent immers ook minder geluidsoverlast.

Tolheffing

Door het invoeren van een systeem van gedifferentieerde tol wordt het verkeer naar de juiste tunnel geleid. Hoe verder de tunnel van de stad ligt, hoe goedkoper om erdoor te rijden. Zo blijft het doorgaande verkeer verder weg van de drukst bewoonde en meest belaste woonwijken.

Verminderen sluipverkeer

Door het vervolledigen van de Antwerpse Ring maakt het verkeer maximaal gebruik van het hoofdwegennet. Bestuurders blijven zo lang mogelijk op de Antwerpse Ring en nemen de afslag die het dichtst bij hun eindbestemming ligt. Hierdoor vermindert het verkeer op de lokale wegen in Antwerpen stad, Burcht en Zwijndrecht en in de ruimere omgeving.

Afbraak viaduct van Merksem

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Antwerpse Ring komt daar in een sleuf te liggen en gaat via een tunnel onder het Albertkanaal door. Zo verdwijnt de Antwerpse Ring uit het zicht en ontstaat er nieuwe ruimte voor groen

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >

Toegang naar de Kanaaltunnels ter hoogte van de Groenendaallaan (simulatiebeeld door RoTS)

Overkapping van de Antwerpse Ring

In 2018 selecteerde de Vlaamse Overheid 18 leefbaarheidsprojecten die in een eerste fase gerealiseerd worden. 11 van die 18 leefbaarheidsprojecten vallen binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding. We realiseren deze tegelijk met of onmiddelijk aansluitend op de Oosterweelwerken. 

Aan het Sportpaleis ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein

Deze leefbaarheidsprojecten omvatten o.a. overkappingen ter hoogte van:

  • het Oosterweelknooppunt;
  • de Groenendaallaan en station Luchtbal;
  • de Damwijk;
  • het Sportpaleis;
  • Hof ter Lo.

We leggen de delen van de Antwerpse Ring - die in de eerste fase nog niet overkapt worden - in een diepe sleuf, ingebed met een bermenlandschap. Zo wordt de Ring aan het zicht onttrokken en is een volledige overkapping in een latere fase mogelijk. Ook op de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast hebben deze leefbaarheidsprojecten een positieve invloed.

Opwaardering natuurgebieden op de linkeroever

Op de linkeroever is er veel aandacht voor de inpassing van de infrastructuur in de groene omgeving. Het Sint-Annabos, het Rot, Middenvijver, Blokkersdijk en het Vlietbos worden met elkaar verbonden via ecoducten, ecotunnels, beekjes en fiets- en wandelpaden. Tussen knooppunt Antwerpen-West en Linkeroever komt 18 ha extra bos en ter hoogte van de tunnelmond van de Scheldetunnel komt een slikken- en schorrengebied (12 hectare) en een overstromingsbos (6 hectare). Zo komt er ruimte vrij voor natuur en recreatie.

Betere fietsverbindingen

Meer dan 16 km nieuwe fietspaden verbinden Zwijndrecht, Linkeroever en Burcht met de Haven en de Stad. Vanaf de Scheldebrug trekken we het Ringfietspad door, parallel met de snelweg, tot aan de Scheldetunnel. Zo maken we ook het Ringfietspad rond. Ook op de rechteroever leggen we kilometers nieuwe fietspaden aan en worden bestaande fietspaden verbeterd. Maar nog belangrijker zijn de fietsbruggen en -tunnels waardoor je als fietser veilig en zonder oponthoud kunt doorfietsen. In totaal gaat het over meer dan 35 km fietspaden.

Grondoverschotten gebruiken om vervuilde kleiputten te saneren

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding komt er, door de aanleg van de tunnels en het verdiepen van de Ring, heel wat grond en aarde vrij. Deze grond wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van bermen en het inrichten van de vrijgekomen ruimte. Toch blijft er ook daarna nog veel grond over. Ook deze grondoverschotten worden goed benut.

Zo is er een overeenkomst gesloten tussen de Provincie Antwerpen, Lantis (de bouwheer van de Oosterweelverbinding), De Vlaamse Waterweg en de gemeente Rumst om de vrijgekomen grond van de Oosterweelwerken te gebruiken om de vervuilde kleiputten van het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen te saneren.

Hoe de omgeving van de kleiputten er na de sanering zal uit zien, maakt onderdeel uit van een participatie- en inspraaktraject.

Alle info over de sanering en het participatietraject vind je op www.kleiputtenterhagen.be.

[/t001_01_main.tpl.php]