[t001_01_main.tpl.php]

De Grote Verbinding

De Oosterweelverbinding is een onderdeel van 'De Grote Verbinding'. 'De Grote Verbinding' is het toekomstproject waarmee we bouwen aan een stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. Door de Oosterweel te bouwen maken we de Antwerpse Ring volledig rond. We leggen verkeersveilige infrastructuur aan die tegelijkertijd ook zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen. De ruimte die vrijkomt door de overkapping van de Ring wordt gebruikt om wijken met elkaar te verbinden, met meer groen en schonere lucht. Dit ongeziene stadsvernieuwingsproject kan enkel slagen door samen te werken met de omgeving, de bouwsector en de arbeidsmarkt. 

De Grote Verbinding: het verhaal

De Grote Verbinding vertelt het toekomstverhaal van een ongeziene stadsvernieuwing. Met het uitvoeren van de Oosterweelverbinding en de leefbaarheids- en overkappingsprojecten bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen.  

Logo De Grote Verbinding

De Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring, de R1, volledig rond en zorgt zo voor een betere mobiliteit. Wij leggen verkeersveilige infrastructuur aan en tegelijkertijd bouwen we samen aan een leefbare omgeving voor iedereen. Hoe?

 • Door geen rijstrook teveel aan te leggen binnen de Oosterweel.
   
 • Door het aanbod van duurzame vervoersalternatieven uit te breiden, te versterken en te stimuleren (betere fietsvoorzieningen, groter aanbod openbaar vervoer, uitbreiding P+R's rond de stad...)
   
 • Door de geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten die binnen ons projectgebied vallen mee uit te voeren.

De Oosterweel moet een hefboom vormen naar een meer duurzame vorm van mobiliteit. Eén van de voorwaarden om de Oosterweelverbinding te laten slagen, is om met zijn allen onze verplaatsingen per wagen te minderen. In vaktermen wordt dit een 'modal shift' genoemd. Tegen 2030 moet 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren per fiets, trein, tram, bus, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen. 

Tegelijkertijd voeren we 11 van de 18 projecten geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten uit die binnen het projectgebied van de Oosterweel vallen (hieronder lees je er meer over). Deze projecten worden tegelijk met of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd. Ze worden maximaal meegenomen in de omgevingsvergunning voor de Oosterweelwerken op Rechteroever die begin 2020 wordt aangevraagd.

De leefbaarheids- en overkappingsprojecten

De Vlaamse regering sloot op 15 maart 2017 een Toekomstverbond met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Later werd ook de gemeente Zwijndrecht aan het verbond toegevoegd. In het kader van het Toekomstverbond wordt onder meer werk gemaakt van de overkapping van de Antwerpse Ring en projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de Ring moeten verbeteren. Sinds september 2017 werkten verschillende ontwerpteams, onder leiding van de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, samen met buurtbewoners en geïnteresseerden voorstellen uit voor de overkapping van de Ring.

Uit dat traject kwamen in totaal 31 projectvoorstellen naar voor die in aanmerking kwamen voor een eerste fase. De Vlaamse regering heeft een eerste selectie gemaakt uit die voorstellen. Het gaat om 18 gekozen projecten, samen goed voor een investering van 1,25 miljard euro en 3,25 kilometer overkapping van de Ring. De Stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen hiervoor 250 miljoen euro op tafel, de Vlaamse Regering staat in voor 1 miljard euro. Samen vormen deze 18 geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten zeven Ringparken en een Scheldebrug. 

Van de 18 gekozen projecten, vallen er 11 binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Zo geven we mee vorm aan 5 van de 7 Ringparken:

Ringpark Noordkasteel:

 • Oosterweelknoop / Noordkasteel
  Na een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop investeren we verder in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het bakstenen Samgagebouw. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.

Ringpark Groenendaal:

 • Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord
  We verlagen de R1 noordwaarts richting de Masurebrug om de aanleg van latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.
 • Stationsomgeving Luchtbal
  We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten om combimobiliteit te stimuleren.

Ringpark Lobroekdok: 

 • Steenborgerweert / Kap Dam
  We kleuren de overkapping in het noorden van de Damwijk groen in met park- en vrijetijdsvoorzieningen.
 • Bermenlandschap Albertkanaal
  We bedden de ingesleufde R1 naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen en we investeren in de ecologische continuïteit van de groenzones.
 • Kap Sportpaleis
  We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. We verbeteren de toegankelijkheid van de evenementenzone rond het Sportpaleis.

Ringpark het Schijn: 

 • Waterpark (gedeeltelijk)
  We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eekhovelei en realiseren een leefbaarheidswinst voor de Deurnese buurt Ten Eekhove.
 • Schijnvallei / Ter Loo / Deurne
  We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo.

Ringpark West:

 • Voltooien fietsnetwerk Linkeroever
  We voltooien het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de R1/E17 en verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel.
 • Stille bermen Zwijndrecht-Burcht
  We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus geluidsproject. We herbevestigen de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.
 • Stille bermen Linkeroever
  We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht door voor mens en natuur op Linkeroever.

De andere 7 projecten worden buiten het projectgebied van de Oosterweelverbinding gerealiseerd. Het gaat om 2 andere Ringparken en de Scheldebrug.

Ringpark Groene Vesten:

 • Bermen van Knoop tot Lemanstraat
  Ook de ringzones in het zuiden van de stad en ter hoogte van Wilrijk worden ingekapseld met een snoer van groene buffers en fietspaden en ook hier gaat aandacht naar waterbeheer.
 • Longitudinaal Ringpark
  De Berchemse ringzone wordt ingekapseld met een snoer van groene buffers en fietspaden en er gaat aandacht naar waterbeheer.

Ringpark Zuid:

 • Nieuwe kap A12/Jan De Voslei
  Een geïntegreerd planproces voor Knoop Zuid wordt gestart, waarbij de toekomende A12 over een lengte van 620 m verder overkapt zal worden ter hoogte van de Jan De Voslei.
 • Park Knoop Zuid (gedeeltelijk)
  Aan het wegontwerp van Knoop Zuid worden middelen toegewezen die de knoop verder ver-parken en het fietsnetwerk doortrekken.

Scheldebrug:

 • Scheldebalkon
  Ter hoogte van de Kennedytunnel wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor zachte mobiliteit tussen de nieuwe bedrijvenzone Blue Gate, Nieuw Zuid en de kaai.
 • Scheldebrug
  Er wordt werk gemaakt van de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor de zachte weggebruiker.

Meer informatie over de zeven Ringparken en de Scheldebrug vind je via degroteverbinding.be .

Veelgestelde vragen

[/t001_01_main.tpl.php]