Render oosterweel

Bouwkuipen Scheldetunnel worden op linker- en rechteroever gebouwd

PFAS-houdend bemalingswater wordt zorgvuldig gezuiverd

De bemalingswerken op de werf Scheldetunnel kunnen opstarten zoals gepland. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat de voorwaarden voor een procedure bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid niet vervuld waren. Ze wees het verzoekschrift dan ook af dat twee actiegroepen hadden ingediend tot schorsing van de vergunning om deze werkzaamheden op te starten. 

Bemalingswerken zijn nodig om de Scheldetunnel te bouwen. De tunnel wordt namelijk gebouwd in gesloten bouwkuipen op linker- en rechteroever. Om die bouwkuipen te maken, moeten we gedurende meer dan twee jaar water uit de grond oppompen. Dat grondwater is vervuild met PFAS. Vooraleer we dat grondwater lozen, wordt het naar twee waterzuiveringsinstallaties, eentje op elke oever, gebracht. Op die manier worden de PFAS-componenten uit het grondwater verwijderd. Het water dat de installaties verlaat, voldoet aan de lozingsnormen (0,1 microgram/liter per PFAS-component) die opgelegd werden in de vergunning. Het wordt vervolgens in de Schelde geloosd of - in het geval van het water dat op linkeroever wordt opgepompt - naar het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk gebracht.

waterzuiveringsinstallatiescheldetunnello06-02-20231.jpg

 

Bescherming natuurgebied 

De actiegroepen die naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapten, wilden onder meer voorkomen dat het opgepompte en gezuiverde grondwater naar de Schelde of naar Blokkersdijk zou gaan. Dankzij de uitspraak van de Raad blijft de vergunning voorlopig uitvoerbaar en kan dit toch uitgevoerd worden, iets waar Natuurpunt Waasland - de officiële beheerder van het natuurgebied Blokkersdijk - bijzonder tevreden op reageert. 

"Dankzij de lozing van opgepompt en gezuiverd grondwater kunnen we de verdroging van Blokkersdijk stoppen zonder schade aan de natuur toe te brengen. Enkel zo kan de achteruitgang van de biodiversiteit in dit waardevolle en Europese beschermde natuurgebied gemilderd worden", zegt Jef Van De Wiele namens Natuurpunt Waasland. Lantis en Natuurpunt kwamen reeds in december 2020 overeen dat Blokkersdijk maximaal 100.000 m³ water per jaar zou ontvangen dat zou vrijkomen bij de bouw van de Scheldetunnel.

Om dit mogelijk te maken wordt er vanuit de waterzuiveringsinstallatie op linkeroever een extra lozingspunt voorzien richting Blokkersdijk. Deze werken worden deels gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos. Vooraleer het van PFAS gezuiverde bemalingswater Blokkersdijk bereikt, wordt het bijkomend gezuiverd van fosfaten en nitraten door een natuurlijk vloeiveld (zand- en helofytenfilter) dat aanwezig is ter hoogte van de oostelijke oever van Blokkersdijk. Tegen de zomer zal de vijver van Blokkersdijk aangevuld kunnen worden met water van de werf Scheldetunnel. 

Mens en milieu staan steeds voorop 

"Bij de uitvoering van ons project zetten we telkens mens, milieu en natuur centraal", zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis. "De overeenkomst met Natuurpunt is daar een sprekend voorbeeld van. Samen zorgen we ervoor dat de realisatie van een mobiliteitsproject voor gans Vlaanderen hand in hand kan gaan met het beschermen van een waardevol natuurgebied in de nabijheid van onze werf. Dat is de manier waarop wij ons project de komende jaren willen realiseren: in samenspraak en met respect voor ieders zorgen en belangen", besluit Hellemans. 

De Scheldetunnel wordt de derde Scheldekruising voor Antwerpen en omgeving. Voor de haven, de economische motor van Vlaanderen, is de tunnel van essentieel belang. De tunnel moet ook de mobiliteit op de Antwerpse Ring flink doen verbeteren. Weggebruikers die het noorden van de stad of de haven willen bereiken, moeten niet langer omrijden. Bovendien verlies je minder tijd in de file bij ongevallen op de Ring, aangezien het verkeer makkelijk kan worden omgeleid. Het project draagt ook bij tot een betere omgeving van honderdduizenden mensen wiens leef- en luchtkwaliteit de komende jaren flink zal verbeteren. 

Meer weten? Surf naar www.oosterweelverbinding.be/scheldetunnel

Gerelateerd nieuws