[t001_01_main.tpl.php]

Hoe staat het nu eigenlijk met de Oosterweelverbinding?

27/01/2017

De eerste helft van januari 2017 haalde het project Oosterweelverbinding regelmatig het nieuws. De reacties varieerden van “schop zo snel mogelijk in de grond” tot “project op losse schroeven”. U leest hier een korte stand van zaken.

Project-milieueffectenrapportage Oosterweelverbinding

De onderzoeken voor de milieueffectenrapportage (project-MER) zijn nog volop lopende. Hiervoor zijn meerdere redenen. Zo moeten nieuwe berekeningen gemaakt worden voor de discipline Lucht omdat de onderzoeksmethode onlangs gewijzigd werd. In het project-milieueffectenrapport wordt beoordeeld welke effecten de geplande werken kunnen hebben op mens, dier en omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen welke maatregelen moeten genomen worden om ze te verhelpen, te vermijden of te beperken.

Ook wil de Vlaamse overheid alle kansen geven aan de workshops die lopen onder leiding van de intendant. In deze workshops zoeken actiegroepen en overheid samen naar oplossingen voor de resterende discussiepunten binnen het Oosterweelproject.  Zo werd in september 2016 een alternatieve oplossing gevonden voor de opslag van grond bij de aanleg van de Scheldetunnel, waardoor het merendeel van het Sint-Annabos zal bewaard blijven.

Raad van State

De Raad behandelt een aantal klachten die tegen de Oosterweelverbinding werden ingediend. Voordat de Raad zich uitspreekt, bereidt een auditeur van de Raad van State de beslissing voor door een advies op te stellen. In dit geval heeft de auditeur een negatief advies geformuleerd in twee dossiers. Het Vlaamse gewest en BAM hebben 30 dagen om te reageren op de argumenten van de auditeur. Vervolgens krijgen ook de indieners van de klachten 30 dagen om te reageren. De Raad van State neemt op basis van het advies van de auditeur en de argumenten van alle partijen een definitieve beslissing.  

Bij een positieve uitspraak zal de Raad de auditeur vragen om ook de overige argumenten van de klagende partijen te bestuderen die hij niet heeft behandeld in zijn eerste advies. Daarna wordt de eerdere procedure opnieuw doorlopen. Spreekt de Raad zich uiteindelijk positief uit, dan loopt het project Oosterweelverbinding gewoon verder.

Bij een negatieve uitspraak van de Raad dienen mogelijk een aantal procedurestappen hernomen te worden. Deze negatieve uitspraak kan zich beperken tot het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan maar kan ook van invloed zijn op het plan-milieueffectenrapportage. Afhankelijk van de reikwijdte van de negatieve beslissing van de Raad, kan het project Oosterweelverbinding één tot meerdere jaren vertraging oplopen. Het is dan aan de Vlaamse regering om te beslissen hoe verder wordt gewerkt. 

[/t001_01_main.tpl.php]