[t001_01_main.tpl.php]

BAM dient bijkomende onderzoeksvragen in bij dienst MER over Oosterweel

22/06/2017

In 2014 koos de Vlaamse overheid de Oosterweelverbinding als meest geschikte tracé om de 3e Scheldekruising te realiseren en de Antwerpse Ring rond te maken. Binnen het Toekomstverbond, dat op 15 maart 2017 werd gesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen, werd het engagement genomen om dit ontwerp een laatste keer in alle transparantie te onderzoeken binnen de lopende project-MER. 

Op vrijdag 16 juni heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel deze bijkomende onderzoeksvragen officieel voorgesteld aan de dienst MER.

De urgentie van een oplossing voor het rond maken van de Ring wordt vandaag door alle partners van het Toekomstverbond erkend. Wel wordt er naar gestreefd om nog bijkomende ruimtelijke verbeteringen te realiseren op het ontwerp van de Oosterweelverbinding, die de leefbaarheid van de bewoners ten goede komen en extra kansen bieden aan de stad en haar omgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijkomende overkappingen.

Ring voor de stad

Doordat binnen het Toekomstverbond werd afgesproken om het doorgaand verkeer rond de stad te sturen via het Haventracé en de Ring in te richten voor stadsregionaal verkeer, zal het gebruik van de Antwerpse Ring, inbegrepen de Oosterweelverbinding, in de toekomst verminderen.

Dit schept ruimte voor bijkomende uitvoeringsvarianten van de ontwerpplannen van de Oosterweel die de leefbaarheid verder kunnen verbeteren. Deze mogelijke varianten en alternatieven zullen in alle transparantie door onafhankelijke deskundigen worden onderzocht in het project Milieu Effecten Rapport (project-MER) van de Oosterweelverbinding.

Op vrijdag 16 juni stelde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel officieel de bijkomende onderzoeksvragen voor aan de dienst MER met het verzoek om deze onderzoeksvragen te verankeren in nieuwe richtlijnen. Onafhankelijke MER-deskundigen kunnen vervolgens, op basis van deze richtlijnen, het bijkomend onderzoek starten.

Noordkasteel

Dit bijkomend onderzoek gaat bijvoorbeeld over het gereduceerd gebruik van de noordelijke kanaaltunnels. Doordat dankzij het Haventracé en de nagestreefde modal shift (automobilisten stappen over van auto op fiets of openbaar vervoer) de Antwerpse Ring in de toekomst minder verkeer te verwerken krijgt, zou in deze tunnels per rijrichting slechts één rijstrook kunnen gereserveerd worden voor het verkeer. De tweede rijstrook kan dan als vluchtstrook en calamiteitenstrook worden ingezet. Doordat je zo de verkeersstromen en weefbewegingen beperkt, kan er onderzocht worden of er ter hoogte van bijvoorbeeld het Noordkasteel of in de zone tussen het Albertkanaal en de Groenendaallaan, bijkomende overkappingen van de Ring mogelijk zijn.

[/t001_01_main.tpl.php]