Veelgestelde vragen

Hoe lang zullen de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht duren?

De totale uitvoeringstermijn van de werken wordt geschat op 5 jaar.

Wanneer zullen de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht starten?

Op 8 februari 2018 werd het startschot gegeven. Momenteel zijn de werken volop bezig. Waar we wanneer precies werken met hinder voor snelwegverkeer kan je terugvinden in onze bereikbaarheidsmodule.

Zal de verbinding tussen E34 en Waaslandtunnel behouden blijven?

Tijdens de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht wordt nog niet geraakt aan de Charles de Costerlaan. De knoop van de E34 met de R1 blijft aangesloten op de Charles de Costerlaan. Op dat ogenblik is er immers nog geen nieuwe Scheldetunnel en bestaat er bijgevolg nog geen alternatief voor de Waaslandtunnel.

Na indienststelling van de Scheldetunnel, wordt de verbinding tussen de E34 en de Charles De Costerlaan geknipt. De Charles De Costerlaan wordt heraangelegd als fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de groengebieden Sint-Annabos, Rot en Middenvijver verbonden met elkaar. Het knooppunt E34-R1 wordt vanaf dat ogenblik gekoppeld aan de Scheldetunnel. De Waaslandtunnel wordt opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer.

Wat houden de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht in?

 • De heraanleg van het knooppunt Sint-Anna
 • De heraanleg van het knooppunt Antwerpen-West (E17- R1) met op- en afrit Linkeroever
 • De aanleg van een nieuwe verbindingsweg langs de E34 en de E17 met aansluitingpunten vanaf de Pastoor Coplaan, de Blancefloerlaan en de Canadastraat.
 • De heraanleg van de bestaande op- en afritten aan de Pastoor Coplaan in Zwijndrecht.
 • De heraanleg van de bestaande op- en afritten aan de Canadastraat in Waaslandhaven-Oost.
 • De aanleg van een P+R gebouw met plaats voor 1500 voertuigen en 150 fietsen 
 • De realisatie van een tramkeerlus aan het nieuwe P+R gebouw.
 • De aanleg van nieuwe  en aanpassing van bestaande fietsinfrastructuur.
 • De koppeling van groengebieden door de aanleg van ecoverbindingen over en onder de snelwegen. 
 • De uitbouw van een geluidsproject voor Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever.

Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht op vlak van fietsinfrastructuur?

In Zwijndrecht en op Linkeroever komen er 16.5 km nieuwe fietspaden. Zo worden er onder meer nieuwe fietspaden voorzien langs de nieuwe verbindingsweg en aan de zuidrand van de E17. Er komt een nieuwe fietsbrug over de E34 en een fietstunnel onder de Canadastraat. Tegelijk worden heel wat bestaande fietspaden heraangelegd.

Aanvullend zal ook het leefbaarheidsproject Voltooien fietsnetwerk Linkeroever door Lantis gerealiseerd worden met onder meer een fietsbrug over de E17 tussen Galgenweel en Burchtse Weel en het rondmaken van het Ringfietspad.

Waarom zijn de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht procedureel losgekoppeld van de rest van de Oosterweelverbinding?

Omdat de werken op de linkeroever - los van de realisatie van de Oosterweelverbinding - een onmiddellijke meerwaarde hebben voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving:

 • de verkeersveiligheid wordt verhoogd
 • de doorstroming op de snelweg wordt verbeterd
 • het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken
 • lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
 • de leefbaarheid verbetert  
 • de bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer wordt verbeterd
 • de fietsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de nieuwe Scheldetunnel er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten.

Door de werken procedureel afzonderlijk te laten lopen, wou de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Dit is ook gelukt. Begin februari 2018 werd de eerste spadesteek gegeven voor deze werken. Zo zullen de voordelen van deze werken ook sneller voelbaar worden op het terrein.

Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht op vlak van ruimte en milieu?

 • Het knooppunt Antwerpen-West wordt compacter aangelegd waardoor ruimte vrijkomt. In totaal komt er 18 ha extra bos in deze omgeving.
 • Nieuwe ecoducten aan de Laarbeek, de Palingbeek en de Dwarslaan verbinden de natuurgebieden met elkaar.
 • De waterhuishouding wordt verbeterd door het herinrichten van beken en waterlopen.
 • De weginfrastructuur en de omgeving worden gescheiden van elkaar door middel van groenbermen en geluidsschermen.
 • De bestaande fietsinfrastructuur wordt aangepast en er komen heel wat nieuwe fietspaden bij met fietsbruggen en fietstunnels boven en onder de snelweg.
 • De taluds worden ingericht met het oog op fauna en flora
 • Dankzij de aanleg van stille bermen gaan Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever er stevig op vooruit.

Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht op vlak van bereikbaarheid via het openbaar vervoer?

Er wordt een nieuwe P+R aangelegd naast de snelweg ter hoogte van de Blancefloerlaan en de nieuwe verbindingsweg. De parking zal plaats bieden voor 1500 voertuigen, 150 fietsen en is voorzien van een nieuwe tramhalte. Zo wordt het centrum van Antwerpen nog beter bereikbaar via het openbaar vervoer. Deze nieuwe infrastructuur zal bezoekers van de stad nog meer stimuleren om de wagen te laten staan en over te stappen op de tram.

Hoe rij je met de fiets van en naar Waaslandhaven-Oost tijdens de Oosterweelwerken op Linkeroever?

Met de Oosterweelverbinding maken we niet alleen werk van een betere infrastructuur voor automobilisten, ook fietsers krijgen, zowel tijdens als na de werken, de infrastructuur die nodig is voor een veilig en comfortabel (woon-werk)verkeer. En die extra aandacht voor de veiligheid van de zachte weggebruikers dragen we hoog in het vaandel. Daarom hebben we voor de vele fietsers van en naar Waaslandhaven-Oost een kaartje ontwikkeld met de aanbevolen routes voor tijdens de Oosterweelwerken op Linkeroever.

 

Fietskaart Oosterweelverbinding LO/Zwijndrecht Augustus 2019

 

Fietskaart: met de fiets naar Waaslandhaven-Oost

Je kan de fietskaart ook hier downloaden (in PDF).

Afhankelijk van de voortgang van de werken en van bijkomende minder hinder maatregelen zullen we het kaartje updaten. Via deze pagina kan je steeds de meest actuele versie downloaden.

Waarom is er nood aan meer Park and Rides in de rand van Antwerpen?

Sinds najaar 2015 vinden verschillende werken plaats in en rond de stad. Denk maar aan de heraanleg van de IJzerlaan, het doortrekken van de tramverbinding naar het Eilandje en naar de Havanasite op Luchtbal en de verbreding van het Albertkanaal.

Daarnaast zullen er in de toekomst ook heel wat nieuwe werken aanvangen. Zo zijn de Oosterweelwerken op snelwegniveau op Linkeroever en in Zwijndrecht sinds maart 2019 gestart.

Al deze werken brengen onvermijdelijk verkeershinder met zich mee. Om de Antwerpse regio bereikbaar - én leefbaar - te houden, hebben de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen een akkoord gesloten, het Toekomstverbond.

Een van de 5 ambities van dit Toekomstverbond is het realiseren van een modal shift. Tegen 2030 moet de helft van de verplaatsingen in de Antwerpse regio op een duurzame manier gebeuren. Lees: we moeten de auto veel vaker laten staan en kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Een ander alternatief is kiezen voor een P+R in de rand van de stad. Je parkeert er je wagen en je neemt het openbaar vervoer of een fiets naar je eindbestemming in de stad.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kiezen voor een Park en Ride in de rand van de stad, is het belangrijk dat er voldoende aanbod is. En net daarom is nodig om meer Park and Rides te voorzien in de rand van Antwerpen.

Ontdek meer over de Park&Rides >

Hoe geraak ik na de werken op Linkeroever van A naar B?

De werken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn volop bezig, maar hoe geraak je nu in de toekomst van Zwijndrecht en Linkeroever naar de snelweg?

Een filmpje over de werking van de verbindingsweg vind je hier.

Waar komt het geld voor de Oosterweelverbinding vandaan?

De Oosterweelverbinding is een omvangrijk project en de realisatie ervan zal veel geld vergen. Hoe zal men dat groot bedrag, momenteel begroot op 4,2 miljard euro, bijeen krijgen?

Dit geld komt van 3 verschillende bronnen:

1. Het eigen vermogen van Lantis, opgebouwd om de Oosterweel te financieren: 1,172 miljard

2. Het Vlaamse Gewest leent een deel aan Lantis: tot 2,6 miljard

3. De Europese Investeringsbank leent via het Vlaamse Gewest aan Lantis : 1 miljard

 

1. De overheidsorganisatie Lantis die de bouw van de Oosterweelverbinding coördineert, heeft doorheen de jaren een groot reserve opgebouwd. Dat volledige bedrag wordt ingezet voor de bouw van de Oosterweelverbinding.

2. Het Vlaamse Gewest heeft een overeenkomst met Lantis om een bedrag van 3,6 miljard te lenen. Lantis kan tot 2,6 miljard rechtstreeks lenen bij het Vlaamse Gewest en 1 miljard via het Vlaams Gewest bij de (3) Europese Investeringsbank (EIB). Dit bedrag zal Lantis over een periode van 35 jaar terugbetalen met de tolinkomsten van de 3 Scheldekruisingen.

En wat dan met de overkappingsprojecten?

Voor de eerste fase van de overkapping werd 1,25 miljard euro geraamd. Vlaanderen zal 1 miljard euro vrijmaken en de stad en haven van Antwerpen maken samen 250 miljoen euro vrij. De Vlaamse regering verzamelt de middelen voor de financiering van de leefbaarheidsprojecten in een rollend fonds. Zo werden eind 2017 en eind 2018 respectievelijk 54,3 en 55,7 miljoen euro overgeheveld naar dit begrotingsfonds. In totaal werd er dus 110 miljoen euro in beleidskrediet overgezet naar het rollend fonds. Een volgende regering zal opnieuw knopen moeten doorhakken over de verdere financiering van de leefbaarheidsmaatregelen.

Hoe werkt filestaartbeveiliging?

Vanaf eind 2019 start Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, een proefproject waarbij een 10-tal locaties langsheen de E17 en de E34 gedurende een jaar uitgerust worden met filestaartbeveiliging.

Dit houdt in dat slimme verkeersborden bestuurders de afstand tot de staart van de file vertellen zodat ze tijdig hun snelheid kunnen minderen. Deze verkeersborden moeten bijdragen tot meer verkeersveiligheid rondom onze werven door het risico op kop-staartaanrijdingen te verminderen. En dat is nodig, want tegen de zomer van 2020 zijn de Oosterweelwerken op kruissnelheid en verwachten we meer hinder voor het verkeer. Maar hoe werkt zo een filestaartbeveiliging nu? Om dat uit te leggen, vertellen we je eerst welk type borden we zullen inzetten.

Welke types verkeersborden gebruiken we?

We maken gebruik van 2 types slimme verkeersborden voor filestaartbeveiliging:

· TYPE 1: Vóór en in de werfzone plaatsen we borden die, in geval van file, aangeven binnen welke afstand je als automobilist de staart van de file bereikt. (foto 1)
Is er geen file? Dan geeft het bord je enkel aan binnen welke afstand de werfzone begint (deze foto volgt later)

Foto 1

Foto 2

· TYPE 2: Tot verder buiten de werfzone plaatsen we ook slimme verkeersborden die je, in geval van files, wijzen op snellere alternatieven. De borden worden dus geplaatst op locaties waar je als bestuurder nog kan kiezen om een andere weg te nemen.

Hoe werkt filestaartbeveiliging?
(Hou je klaar voor een ietwat technischere uitleg... )

De verkeersborden en de teksten worden weergegeven op ‘tekstkarren’. Dit zijn een soort van aanhangwagens van twee meter breed en drie en een halve meter hoog.

Elke tekstkar is uitgerust met een computer. Noem het gerust een ‘zwarte doos’ met modem en SIM-kaart. Via deze SIM-kaart met telefoonnummer zijn ze verbonden met een datacenter en kunnen ze berichten ontvangen. En dit zijn de berichten die vervolgens op het scherm verschijnen.

Beide types tekstkarren worden verbonden aan een zone. Be-mobile registreert alle gegevens van SIM-kaarten die langs deze zone passeren. Een Traffic Fleet Systeem (=TFS) krijgt deze gegevens toegezonden en steekt ze in een algoritme. Merkt het systeem dat de auto’s stilstaan?

Dan maakt het TFS voor tekstkar TYPE 1 een schatting van de file. Hierna stuurt ze een bericht naar de tekstkar in kwestie. Deze schatting wordt elke minuut upgedated.

Voor tekstkar TYPE 2 maakt het TFS een schatting van de reistijden vanaf jouw vertrekpunt en stelt ze snellere alternatieven voor.

Waarom is filestaartbeveiliging nodig?

Vandaag geven de dynamische verkeersborden boven de E17 en de E34 enkel aan wat de maximumsnelheid is. Maar wanneer je deze borden ziet, sta je eigenlijk al in de file. Door te investeren in slimme verkeersborden die vóór de file opduiken en die aangeven binnen welke afstand je de staart van de file zal bereiken, kan je als automobilist tijdig je snelheid en eventueel je route aanpassen.

Vanaf de zomer van 2020 zijn de Oosterweelwerken op kruissnelheid en verwachten we langere files. Door te investeren in het systeem van filestaartbeveiliging willen we veilige werfomstandigheden creëren door het risico op kop-staartaanrijdingen te verminderen.

Waar gaan we filestaartbeveiliging plaatsen?

De filestaartbeveiliging komt op de E17 vanaf Sint-Niklaas en op de E34 vanaf Sint-Gillis-Waas omdat de files richting Antwerpen bij grote calamiteiten meestal tot hier reiken.

In totaal gaat het om 20 borden die op 10 locaties zowel in de middenberm als aan de rechterkant van de snelweg worden geplaatst.

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Oosterweelverbinding | Linkeroever & Zwijndrecht. Schrijf je in op de nieuwsbrief of volg ons via Facebook of Twitter.

Disclaimer: Door je in te schrijven op onze e-nieuwsbrief, geef je ons de toestemming om je te informeren over de Oosterweelverbinding. Ook bevestig je, door je in te schrijven, dat je akkoord gaat met het privacy beleid van deze website.

Je beschikt steeds over het recht op toegang, op aanpassing en op verwijdering van je persoonsgegevens. Je kan tevens op elk ogenblik je vraag naar informatie over de Oosterweelverbinding intrekken.