[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Waarom kiest de Vlaamse Regering voor de Oosterweelverbinding als tracé voor een derde Scheldekruising?

Omdat de Vlaamse Regering, in overleg met de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen, op basis van verschillende studies vaststelde dat het Oosterweel-tracé het beste aansluit bij de doelstellingen van het Masterplan 2020. Deze doelstellingen zijn een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.

Voor hun keuze baseerden de verschillende partijen zich op de resultaten van een plan-milieueffectenrapport , een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een tunnelveiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport. In deze studies werden de Oosterweelverbinding en vier alternatieven in detail bestudeerd en met elkaar vergeleken.

Op basis van het Plan MER en de andere studies, werden verfijningen aan het Oosterweeltracé toegevoegd. Zo koos de regering bijvoorbeeld voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal in plaats van voor een brug.

Download het persbericht van de Vlaamse Regering (in PDF) >
Download de brochure over de Oosterweelverbinding (in PDF) >
Lees meer over het Masterplan 2020 >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]