[t001_01_main.tpl.php]

Sorry, je moet je browser updaten.

Je gebruikt een verouderde versie van je browser. Update je even? Dan kan je onze site vlot bezoeken.

www.browsehappy.com
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

31
Wat houdt de project-MER Linkeroever in?

Vooraleer de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht kunnen starten, moesten onafhankelijke expert in detail beoordelen wat het effect zou kunnen zijn van die werken op mens en milieu via een project-milieueffectenrapport (project-MER). Op vrijdag 8 juli 2016 keurde de dienst MER het definitieve project-MER goed. 

Dit rapport liet toe om meteen te beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen van de werken te verhelpen, te vermijden of te milderen.

Lees meer over de goedkeuring van het definitieve project-MER voor de Oosterweelwerken op de linkeroever >

32
Waarom worden de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht procedureel losgekoppeld van de rest van de Oosterweelverbinding?

Omdat de werken op de linkeroever - los van de realisatie van de Oosterweelverbinding - een onmiddellijke meerwaarde hebben voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving:

 • de verkeersveiligheid wordt verhoogd
 • de doorstroming op de snelweg wordt fel verbeterd
 • het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken
 • lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
 • de leefbaarheid verbetert  
 • de bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer wordt verbeterd
 • de fietsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de Oosterweelverbinding er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten.

Door de project-MER voor de werken op de linkeroever afzonderlijk te laten lopen, wil de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Op deze manier worden de voordelen van de werken sneller voelbaar.

Lees meer over de Oosterweelwerken op Linkeroever >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelwerken op Linkeroever >

33
Betekent de afzonderlijke project-MER voor de linkeroever dat de rest van de Oosterweelverbinding niet wordt gebouwd?

Neen. Door een afzonderlijke project-MER op te zetten voor de werken op de linkeroever en deze procedureel naar voor te halen in de planning, wil de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Op deze manier worden de voordelen van de werken op de linkeroever zo snel mogelijk voelbaar. Op vrijdag 8 juli 2016 keurde de dienst MER het definitieve project-MER goed voor de Oosterweelwerken op de linkeroever. De start van deze werken is momenteel gepland voor het voorjaar van 2019.

De project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding loopt sinds 1 september 2015. Deze werken zullen in 2019 opgestart worden.

Ondertussen werden in het voorjaar van 2016 al een aantal belangrijke werken gestart die de omgeving moeten voorbereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding:

 • Het verleggen van nutsleidingen en afwatering van de R1 in de zone Schijnpoort zodat de R1 nadien verdiept kan worden aangelegd.
 • Het verleggen van de rivier Groot Schijn en het Ringfietspad, en het bouwen van een nieuw pompgebouw.
 • De heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van een nieuw IJzerlaankanaal, dat het Lobroekdok zal verbinden met het Asiadok.
 • De afbraak van de IJzerlaanbrug die vervangen wordt door een fiets- en wandelbrug.
34
Wanneer zullen de werken op de linkeroever starten?

De voorbereidende werken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn gestart op 8 februari 2018. Hinder op de snelwegen wordt geleidelijk aan vanaf voorjaar 2019 verwacht, door de start van de hoofdwerken.

Raadpleeg een tijdslijn van de werken >

35
Hoe lang zullen de werken op de linkeroever duren?

De totale uitvoeringstermijn van de werken op de linkeroever wordt geschat op 5 jaar.

36
Welke Minder Hinder maatregelen zullen worden genomen tijdens de werken op de linkeroever?

Aannemersconsortium Rinkoniên werkt volop aan een gedetailleerde uitvoeringsplanning voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Bijgevolg zijn er nog geen details gekend over de uitvoering van de werken en de timing. Streefdatum voor de oplevering van deze fasering is april. 

Lees meer over de 'Minder Hinder'-maatregelen voor weggebruikers >
Lees meer over de 'Minder Hinder'-maatregelen voor bedrijven >

37
Wat wordt er bij de aanleg van de Oosterweelverbinding gebouwd aan het Noordkasteel?

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad:

 • De rijstroken voor snelwegverkeer liggen verzonken in het landschap, tot op 29 meter onder het gezichtsveld. Op het hoogste punt komen de rijstroken tot op 5 meter onder de grond.

 • De op- en afritten sluiten aan op een langgerekte ovale rotonde. Deze ovonde zelf sluit aan op de lokale wegen: in het noorden op de Oosterweelsteenweg (N101), in het westen op de Scheldelaan en langs de noordelijke kant van de Noordkasteelvijver op de Litouwenstraat. Het verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring.

 • Een deel van de fortomwalling van het Noordkasteel wordt ingepast in het Oosterweelknooppunt. Het bakent het Oosterweelknooppunt af en scheidt deze van de Noordkasteelvijvers.

 • Het groengebied rond de Oosterweelkerk wordt beter ontsloten en er komt een fietspad.

 • Er komt ook een nieuw fietspad aan de noordzijde van het Oosterweelknooppunt. Op deze manier kunnen fietsers vlot van het fietspad van de Scheldekaaien richting Oosterweelsteenweg rijden of kunnen ze verder fietsen tot aan de Scheldelaan.

 • Aan de kant van de Schelde wordt het fietspad heraangelegd zodat fietsers ongestoord vanaf de Scheldekaaien richting Scheldelaan kunnen blijven fietsen of de aansluiting kunnen nemen naar de nieuwe fietserstunnel in de Scheldetunnel. Zo is ook de linkeroever makkelijk bereikbaar met de fiets.

 • De fiets- en voetpaden lopen in een lus rondom de knoop. Deze lus verknoopt de Hogere Zeevaartschool, de Noordkasteelsite, de Scheldedijk, het kerkje van Oosterweel (annex natuurgebied) aan elkaar en geeft verbinding naar de aanliggende wegen.

Lees meer over de bouw van het Oosterweelknooppunt >

38
Wat zijn de voordelen van de aanleg van het Oosterweelknooppunt?

Dankzij het Oosterweelknooppunt:

 • krijgen de zuidelijke haven en het Eilandje een snelle verbinding met de Antwerpse Ring. Zo vermindert het sluip- en vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort.
 • wordt het noorden van Antwerpen beter ontsloten dankzij drie volledige aansluitingen in plaats van anderhalf aansluitingspunt.
 • kan het verkeer zich vlot verplaatsen via de snelweg tussen de linkeroever, de haven, het Eilandje en het noorden van de stad.
 • kunnen ook fietsers zich veilig en rechtstreeks tussen de linker- en de rechteroever verplaatsen dankzij een afzonderlijke fietskoker in de nieuwe Scheldetunnel. Er komt 6 kilometer extra fietspad voor een vlotte verbinding met de Scheldekaaien.
 • wordt er geen hypotheek gelegd op de toekomstige ontwikkeling van de haven omdat het knooppunt tussen de haven en het landschap ligt.
 • wordt de weginfrastructuur voor inwoners op het Eilandje en de linkeroever van het zicht onttrokken.
 • zal je in de zuidelijke haven een aansluiting hebben in alle richtingen. Daarenboven wordt de knoop in havengebied voorzien, weg van de bewoning.
 • zal er een aanzienlijke afname zijn van het gevaarlijk transport (chemiecluster) langs het woongebied Luchtbal-Groenendaallaan.
 • worden de fietsoversteken beveiligd.
 • worden de recreatieve activiteiten op de Noordkasteelvijver gevrijwaard. 

Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

39
Wat gebeurt er met de vijver en het bos van het Noordkasteel?

Aan het Noordkasteel komt de nieuwe Scheldetunnel boven in het Oosterweelknooppunt dat verder aansluit op de kanaaltunnels. Hierdoor zal aan het Noordkasteel een aanzienlijk deel van het rietmoeras en het bestaande bos in het noorden ingenomen worden. De vijver van het Noordkasteel zelf blijft intact.

Het verdwijnen van een gedeelte van het bos zal gecompenseerd worden door de aanleg van nieuw bos op andere locaties. Ter compensatie van het verdwijnen van het rietmoeras zal een bijkomende vijver (rietmoeras) worden aangelegd in het verlengde van de bestaande Noordkasteelvijver.

De zone van het Noordkasteel zal afgeschermd worden van het verkeer door een talud langs de hele zuidzijde van het Oosterweelknooppunt. De volledige snelweginfrastructuur van deze knoop ligt bovendien in een sleuf. Er zullen schermen voorzien worden bij de rondweg.

Het tijdelijk verdwijnen van het slikken- en schorrengebied door de aanleg van de Scheldetunnel (zowel op linker- als rechteroever) werd reeds gecompenseerd door de vervroegde aanleg van de Burchtse Weel. Dit zal na de werken volledig hersteld worden. De zeilclub kan actief blijven op haar huidige locatie.

Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

40
Welke bijkomende maatregelen zullen er - door de bouw van de Oosterweelverbinding – genomen worden aan het Noordkasteel?
 • De zone van het Noordkasteel zal afgeschermd worden van het verkeer door een talud langs de hele zuidzijde van het Oosterweelknooppunt. De volledige snelweginfrastructuur van deze knoop ligt bovendien in een sleuf. Er zullen schermen voorzien worden bij de rondweg.
 • Het tijdelijk verdwijnen van het slikken- en schorrengebied door de aanleg van de Scheldetunnel (zowel op linker- als rechteroever) werd reeds gecompenseerd door de vervroegde aanleg van de Burchtse Weel. Dit zal na de werken volledig hersteld worden.
 • Het groengebied rond het kerkje van Oosterweel wordt opgewaardeerd en beter ontsloten.
 • Ter compensatie van het verdwijnen van het rietmoeras zal een bijkomende vijver (rietmoeras) worden aangelegd in het verlengde van de bestaande Noordkasteelvijver.
 • Het verdwijnen van een gedeelte van het bos zal gecompenseerd worden door de aanleg van nieuw bos op andere locaties.
 • Er zal een afzuiginstallatie wordt voorzien aan de tunnelmond van de kanaaltunnels.

Daarnaast loopt de project-Milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de impact op mens en milieu te vermijden of te milderen.

Lees meer over het Oosterweelknooppunt >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]