[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

31
Wordt het Sint-Annabos een slibstort?

Neen. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos blijven staan bij de aanleg van Oosterweel. Na de aanleg van de tunnel wordt het zand teruggevoerd om de tunnelelementen opnieuw toe te dekken. Er is nooit sprake geweest om slib uit de Schelde te stockeren in het Sint-Annabos. Slib kan alleen maar gestort worden op daartoe vergunde stortplaatsen. Ook in het Noordelijk insteekdok wordt dus alleen tijdelijk zand opgeslagen, geen slib.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel > 

32
Verdwijnt de bufferzone tussen industrie, wegen en bewoning bij het rooien van het Sint-Annabos?

Het Sint-Annabos blijft grotendeels staan bij de aanleg van Oosterweel. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. Hiervoor moest een groot deel van het bos verdwijnen. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijven staan bij de aanleg van Oosterweel en is er dus geen sprake meer van het rooien van het bos.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over werken aan de Charles de Costerlaan >

33
Staan Blokkersdijk en andere nabijgelegen natuurgebieden onder druk door de werken aan de Oosterweel?

Blokkersdijk is een beschermd natuurgebied. De werken aan de Oosterweel mogen op geen enkele wijze impact hebben op dit gebied. Op basis van het project-MER voor de Oosterweelverbinding zal dan ook beoordeeld worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn tijdens de aanleg van de Scheldetunnel, om impact op dit gebied te vermijden.

Daarnaast wordt de Charles de Costerlaan - vandaag een autoweg - een groene fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de aanwezige natuurgebieden (het Sint-Annabos, Middenvijver en het Rot) dankzij de aanleg van de Oosterweel met elkaar verbonden en krijg je één groot groengebied op de linkeroever. De druk op deze natuurgebieden zal zo dus juist verlagen.

Lees meer over aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanpassingen aan de Charles de Costerlaan >

34
Gaat de biodiversiteit verloren bij het rooien van het Sint-Annabos?

Het Sint-Annabos blijft grotendeels staan bij de aanleg van Oosterweel. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. Hiervoor moest een groot deel van het bos verdwijnen. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijven staan bij de aanleg van Oosterweel en is er bijgevolg ook geen bedreiging voor de biodiversiteit in het bos.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >

35
Waarom worden de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht procedureel losgekoppeld van de rest van de Oosterweelverbinding?

Omdat de werken op de linkeroever - los van de realisatie van de Oosterweelverbinding - een onmiddellijke meerwaarde hebben voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving:

 • de verkeersveiligheid wordt verhoogd
 • de doorstroming op de snelweg wordt fel verbeterd
 • het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken
 • lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
 • de leefbaarheid verbetert  
 • de bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer wordt verbeterd
 • de fietsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de Oosterweelverbinding er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten.

Door de werken procedureel afzonderlijk te laten lopen, wou de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Dit is ook gelukt. Begin februari 2018 werd de eerste spadesteek gegeven voor deze werken. Zo zullen de voordelen van deze werken ook sneller voelbaar worden op het terrein.

Lees meer over de Oosterweelwerken op Linkeroever >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelwerken op Linkeroever >

36
Wanneer starten de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht?
Sinds 8 februari maken we het projectgebied bouwklaar. In september zijn we gestart met de bouw van het nieuwe park and ride gebouw Linkeroever. Vanaf de zomer van 2019 beginnen we met de heraanleg van de snelwegen.
 
Meer info over de planning van de werken en de bereikbaarheid van de wegen vind je op https://linkeroever.oosterweelverbinding.be/nl/snelwegen .
37
Hoe lang zullen de werken op de linkeroever duren?

De totale uitvoeringstermijn van de werken op de linkeroever wordt geschat op 5 jaar. Volgens de huidige planning zouden deze dus tegen 2025 afgerond moeten zijn.

38
Wat wordt er bij de aanleg van de Oosterweelverbinding gebouwd aan het Noordkasteel?

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad:

 • De rijstroken voor snelwegverkeer liggen verzonken in het landschap, tot op 29 meter onder het gezichtsveld. Op het hoogste punt komen de rijstroken tot op 5 meter onder de grond.

 • De op- en afritten sluiten aan op een langgerekte ovale rotonde. Deze ovonde zelf sluit aan op de lokale wegen: in het noorden op de Oosterweelsteenweg (N101), in het westen op de Scheldelaan en langs de noordelijke kant van de Noordkasteelvijver op de Litouwenstraat. Het verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring.

 • Een deel van de fortomwalling van het Noordkasteel wordt ingepast in het Oosterweelknooppunt. Het bakent het Oosterweelknooppunt af en scheidt deze van de Noordkasteelvijvers.

 • Het groengebied rond de Oosterweelkerk wordt beter ontsloten en er komt een fietspad.

 • Er komt ook een nieuw fietspad aan de noordzijde van het Oosterweelknooppunt. Op deze manier kunnen fietsers vlot van het fietspad van de Scheldekaaien richting Oosterweelsteenweg rijden of kunnen ze verder fietsen tot aan de Scheldelaan.

 • Aan de kant van de Schelde wordt het fietspad heraangelegd zodat fietsers ongestoord vanaf de Scheldekaaien richting Scheldelaan kunnen blijven fietsen of de aansluiting kunnen nemen naar de nieuwe fietserstunnel in de Scheldetunnel. Zo is ook de linkeroever makkelijk bereikbaar met de fiets.

 • De fiets- en voetpaden lopen in een lus rondom de knoop. Deze lus verknoopt de Hogere Zeevaartschool, de Noordkasteelsite, de Scheldedijk, het kerkje van Oosterweel (annex natuurgebied) aan elkaar en geeft verbinding naar de aanliggende wegen.

 • Er wordt  ook geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.

Lees meer over de bouw van het Oosterweelknooppunt >

39
Wat zijn de voordelen van de aanleg van het Oosterweelknooppunt?

Dankzij het Oosterweelknooppunt:

 • krijgen de zuidelijke haven en het Eilandje een snelle verbinding met de Antwerpse Ring. Zo vermindert het sluip- en vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort.
 • wordt het noorden van Antwerpen beter ontsloten dankzij drie volledige aansluitingen in plaats van anderhalf aansluitingspunt.
 • kan het verkeer zich vlot verplaatsen via de snelweg tussen de linkeroever, de haven, het Eilandje en het noorden van de stad.
 • kunnen ook fietsers zich veilig en rechtstreeks tussen de linker- en de rechteroever verplaatsen dankzij een afzonderlijke fietskoker in de nieuwe Scheldetunnel. Er komt 6 kilometer extra fietspad voor een vlotte verbinding met de Scheldekaaien.
 • wordt er geen hypotheek gelegd op de toekomstige ontwikkeling van de haven omdat het knooppunt tussen de haven en het landschap ligt.
 • wordt de weginfrastructuur voor inwoners op het Eilandje en de linkeroever van het zicht onttrokken.
 • zal je in de zuidelijke haven een aansluiting hebben in alle richtingen. Daarenboven wordt de knoop in havengebied voorzien, weg van de bewoning.
 • zal er een aanzienlijke afname zijn van het gevaarlijk transport (chemiecluster) langs het woongebied Luchtbal-Groenendaallaan.
 • worden de fietsoversteken beveiligd.
 • worden de recreatieve activiteiten op de Noordkasteelvijver gevrijwaard. 

Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

40
Wat gebeurt er met de vijver en het bos van het Noordkasteel?

Aan het Noordkasteel komt de nieuwe Scheldetunnel boven in het Oosterweelknooppunt dat verder aansluit op de kanaaltunnels. Hierdoor zal aan het Noordkasteel een aanzienlijk deel van het rietmoeras en het bestaande bos in het noorden ingenomen worden. De vijver van het Noordkasteel zelf blijft intact.

In kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone worden de bestaande  plannen van de Oosterweelknoop aangepast. Dat nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de ruimtelijke impact op de omgeving verminderd wordt en het bakstenen Samgagebouw bewaard kan blijven. Tegelijk wordt geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.

In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

Het verdwijnen van een gedeelte van het bos zal gecompenseerd worden door de aanleg van nieuw bos op andere locaties

De zone van het Noordkasteel zal afgeschermd worden van het verkeer door een talud langs de hele zuidzijde van het Oosterweelknooppunt. De volledige snelweginfrastructuur van deze knoop ligt bovendien in een sleuf. Er zullen schermen voorzien worden bij de rondweg.

Het tijdelijk verdwijnen van het slikken- en schorrengebied door de aanleg van de Scheldetunnel (zowel op linker- als rechteroever) werd reeds gecompenseerd door de vervroegde aanleg van de Burchtse Weel. Dit zal na de werken volledig hersteld worden. De zeilclub kan actief blijven op haar huidige locatie.

Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]