[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

21
Wat houden de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht in?
 • De heraanleg van het knooppunt Sint-Anna Linkeroever (knoop van de E34 met de R1)
 • De heraanleg van het knooppunt Antwerpen-West (knoop van de E17 met de R1)
 • De aanleg van een nieuwe verbindingsweg langsheen de E34 en de E17 met aansluitingpunten vanaf de Pastoor Coplaan, de Blancefloerlaan en de Canadastraat.
 • De heraanleg van het bestaande aansluitingspunt aan de Pastoor Coplaan in Zwijndrecht.
 • De heraanleg van het bestaande aansluitingspunt aan de Canadastraat in Waaslandhaven-Oost.
 • De aanleg van een aansluitingspunt aan de Blancefloerlaan via een noordelijke en zuidelijke aansluitingslus. In de zuidelijke aansluitingslus komt een park&ride met plaats voor 1500 voertuigen en een nieuwe tramkeerlus.
 • De aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande fietsinfrastructuur.

Lees meer over de nieuwe infrastructuur op Linkeroever en in Zwijndrecht >

22
Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op de linkeroever op vlak van bereikbaarheid via het openbaar vervoer?

In de zuidelijke aansluitinglus tussen de Blancefloerlaan en de nieuwe verbindingsweg wordt een nieuwe Park and Ride aangelegd, P+R Linkeroever. Deze parkeerzone wordt uitgerust met een parkeergebouw: een constructie van 6 verdiepingen met plaats voor ongeveer 1500 wagens en 150 fietsen.

 

Daarnaast wordt de bestaande keerlus voor de tram ter hoogte van de Gazet van Antwerpen verlegd naar deze zone. Zo krijgen de gebruikers van het P+R gebouw een uitgebreid tramaanbod en kunnen zij eenvoudig overstappen van auto naar openbaar vervoer of fiets.

 

 

Een uitbreiding van de bestaande Park and Ride capaciteit op Linkeroever is nodig. Door de Park and Ride capaciteit aan de rand van de stad te verhogen, kunnen meer auto's uit het Antwerpse stadscentrum gehouden worden.

 

 

Lees meer over de nieuwe infrastructuur op Linkeroever >

 

23
Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op de linkeroever op vlak van ruimte en milieu?
 • Het knooppunt Antwerpen-West wordt compacter aangelegd waardoor ruimte vrijkomt. In totaal komt er 18 ha extra bos in deze omgeving.
 • Nieuwe ecoducten aan de Laarbeek, Antwerpsestraat en Dwarslaan verbinden de natuurgebieden met elkaar.
 • De waterhuishouding wordt verbeterd door het herinrichten van beken en waterlopen.
 • De weginfrastructuur en de omgeving worden gescheiden van elkaar door middel van groenbermen en geluidsschermen.
 • De bestaande fietsinfrastructuur wordt aangepast en er komen heel wat nieuwe fietspaden bij met fietsbruggen en fietstunnels boven en onder de snelweg.
 • De taluds worden ingericht met het oog op fauna en flora.
 • Dankzij de aanleg van stille bermen gaan Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever er stevig op vooruit.

Lees meer over de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht >

24
Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op de linkeroever op vlak van fietsinfrastructuur?

In Zwijndrecht en op Linkeroever komen er 16.5 km nieuwe fietspaden. Zo worden er onder meer nieuwe fietspaden voorzien langs de nieuwe verbindingsweg en aan de zuidrand van de E17. Er komen nieuwe fietsbruggen over de E34 en R1 en een fietstunnel onder de Canadastraat. Tegelijk worden heel wat bestaande fietspaden heraangelegd.

Aanvullend zal ook Ringpark West door Lantis gerealiseerd worden met onder meer een fietsbrug over de E17 tussen Galgenweel en Burchtse Weel en het rondmaken van het Ringfietspad.

 

Lees meer over de Oosterweelwerken op de linkeroever >

25
Zal de verbinding tussen E34 en Waaslandtunnel behouden blijven?

Tijdens de Oosterweelwerken op de linkeroever wordt nog niet geraakt aan de Charles de Costerlaan. Het knooppunt Sint-Anna Linkeroever (de knoop van de E34 met de R1) zal via tijdelijke wegen worden aangesloten op deze laan. Op dat ogenblik is er immers nog geen nieuwe Scheldetunnel en bestaat er bijgevolg nog geen alternatief voor de Waaslandtunnel.

Na de aanleg van de volledige Oosterweelverbinding en de indienstname van de Scheldetunnel, wordt de verbinding tussen het knooppunt Sint-Anna Linkeroever en de Charles De Costerlaan geknipt. De Charles De Costerlaan wordt heraangelegd als fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de groengebieden Sint-Annabos, Rot en Middenvijver verbonden met elkaar. Het knooppunt Sint-Anna Linkeroever wordt vanaf dat ogenblik aangesloten op de nieuwe Scheldetunnel. De Waaslandtunnel wordt opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer.

Lees meer over de werken aan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever >

26
Wat zijn de gevolgen voor de natuur op de linkeroever?

Het Sint-Annabos, Middenvijver, Blokkersdijk en het Vliet worden met elkaar verbonden, met extra investeringen in natuur.

 

Ter hoogte van het Sint-Annabos worden de dijken van de Schelde verhoogd en meer landinwaarts gelegd omdat de ondergrond van de huidige Scheldedijk onvoldoende stabiel is om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om een slikken- en schorrengebied (12 hectare) en een overstromingsbos (6 hectare) aan te leggen. Ecoducten, ecotunnels, beekjes en fiets- en wandelpaden verbinden de versnipperde groenzones tot één geheel. De Charles De Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard en er komen extra fietspaden en veel ruimte voor recreatie.

 

 

Lees meer over de plannen voor het Sint-Annabos >

 

27
Verdwijnt het volledige Sint-Annabos?

Het merendeel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijft staan tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding.

Tijdelijk verdwijnt er wel ongeveer 14.4 hectare van het Sint-Annabos om de nieuwe Scheldetunnel aan te kunnen leggen.

Daarnaast wordt 20.3 hectare van het Sint-Annabos ter hoogte van de Scheldeoever ingenomen. Dit om een nieuwe en hogere Scheldedijk te bouwen, die meer landinwaarts komt te liggen. De ondergrond van de huidige Scheldedijk is immers onvoldoende stabiel om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte aan de kant van de Schelde wordt gebruikt om een slikken- en schorrengebied (12 ha) en een overstromingsbos (6 ha) aan te leggen. Dankzij de hogere dijk wordt het achterliggende gebied beschermd tegen overstromingen. Deze ingreep kadert binnen het Sigma-plan.

Na de aanleg van de Scheldetunnel wordt de werfzone opnieuw ingeplant met bomen en groen. Ook wordt een bosverbinding gemaakt tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos die vandaag niet bestaat. De definitieve inrichting van het Sint-Annabos wordt bepaald in overleg met de betrokken actoren. 

28
Wordt het Sint-Annabos een slibstort?

Neen. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos blijven staan bij de aanleg van Oosterweel. Na de aanleg van de tunnel wordt het zand teruggevoerd om de tunnelelementen opnieuw toe te dekken. Er is nooit sprake geweest om slib uit de Schelde te stockeren in het Sint-Annabos. Slib kan alleen maar gestort worden op daartoe vergunde stortplaatsen. Ook in het Noordelijk insteekdok wordt dus alleen tijdelijk zand opgeslagen, geen slib.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel > 

29
Verdwijnt de bufferzone tussen industrie, wegen en bewoning bij het rooien van het Sint-Annabos?

Het Sint-Annabos blijft grotendeels staan bij de aanleg van Oosterweel. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. Hiervoor moest een groot deel van het bos verdwijnen. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijven staan bij de aanleg van Oosterweel en is er dus geen sprake meer van het rooien van het bos.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >

30
Staan Blokkersdijk en andere nabijgelegen natuurgebieden onder druk door de werken aan de Oosterweel?

Blokkersdijk is een beschermd natuurgebied. De werken aan de Oosterweel mogen op geen enkele wijze impact hebben op dit gebied. Op basis van het project-MER voor de Oosterweelverbinding zal dan ook beoordeeld worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn tijdens de aanleg van de Scheldetunnel, om impact op dit gebied te vermijden.

Daarnaast wordt de Charles de Costerlaan - vandaag een autoweg - een groene fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de aanwezige natuurgebieden (het Sint-Annabos, Middenvijver en het Rot) dankzij de aanleg van de Oosterweel met elkaar verbonden en krijg je één groot groengebied op de linkeroever. De druk op deze natuurgebieden zal zo dus juist verlagen.

Lees meer over aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanpassingen aan de Charles de Costerlaan >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]