[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

11
Verdwijnt het volledige Sint-Annabos?

Het merendeel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijft staan tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding.

Tijdelijk verdwijnt er wel ongeveer 14.4 hectare van het Sint-Annabos om de nieuwe Scheldetunnel aan te kunnen leggen.

Daarnaast wordt 20.3 hectare van het Sint-Annabos ter hoogte van de Scheldeoever ingenomen. Dit om een nieuwe en hogere Scheldedijk te bouwen, die meer landinwaarts komt te liggen. De ondergrond van de huidige Scheldedijk is immers onvoldoende stabiel om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte aan de kant van de Schelde wordt gebruikt om een slikken- en schorrengebied (12 ha) en een overstromingsbos (6 ha) aan te leggen. Dankzij de hogere dijk wordt het achterliggende gebied beschermd tegen overstromingen. Deze ingreep kadert binnen het Sigma-plan.

Na de aanleg van de Scheldetunnel wordt de werfzone opnieuw ingeplant met bomen en groen. Ook wordt een bosverbinding gemaakt tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos die vandaag niet bestaat. De definitieve inrichting van het Sint-Annabos wordt bepaald in overleg met de betrokken actoren. 

12
Wordt het Sint-Annabos een slibstort?

Neen. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos blijven staan bij de aanleg van Oosterweel. Na de aanleg van de tunnel wordt het zand teruggevoerd om de tunnelelementen opnieuw toe te dekken. Er is nooit sprake geweest om slib uit de Schelde te stockeren in het Sint-Annabos. Slib kan alleen maar gestort worden op daartoe vergunde stortplaatsen. Ook in het Noordelijk insteekdok wordt dus alleen tijdelijk zand opgeslagen, geen slib.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel > 

13
Verdwijnt de bufferzone tussen industrie, wegen en bewoning bij het rooien van het Sint-Annabos?

Het Sint-Annabos blijft grotendeels staan bij de aanleg van Oosterweel. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. Hiervoor moest een groot deel van het bos verdwijnen. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijven staan bij de aanleg van Oosterweel en is er dus geen sprake meer van het rooien van het bos.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >

14
Staan Blokkersdijk en andere nabijgelegen natuurgebieden onder druk door de werken aan de Oosterweel?

Blokkersdijk is een beschermd natuurgebied. De werken aan de Oosterweel mogen op geen enkele wijze impact hebben op dit gebied. Op basis van het project-MER voor de Oosterweelverbinding zal dan ook beoordeeld worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn tijdens de aanleg van de Scheldetunnel, om impact op dit gebied te vermijden.

Daarnaast wordt de Charles de Costerlaan - vandaag een autoweg - een groene fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de aanwezige natuurgebieden (het Sint-Annabos, Middenvijver en het Rot) dankzij de aanleg van de Oosterweel met elkaar verbonden en krijg je één groot groengebied op de linkeroever. De druk op deze natuurgebieden zal zo dus juist verlagen.

Lees meer over aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanpassingen aan de Charles de Costerlaan >

15
Gaat de biodiversiteit verloren bij het rooien van het Sint-Annabos?

Het Sint-Annabos blijft grotendeels staan bij de aanleg van Oosterweel. In de oorspronkelijke plannen van Oosterweel was het de bedoeling om een deel van het zand dat weggegraven wordt bij de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tijdelijk te stockeren in het Sint-Annabos. Hiervoor moest een groot deel van het bos verdwijnen. In september 2016 werd een alternatieve stockageplaats gevonden voor dit zand, het Noordelijk Insteekdok. Hierdoor kan het grootste deel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijven staan bij de aanleg van Oosterweel en is er bijgevolg ook geen bedreiging voor de biodiversiteit in het bos.

Lees meer over de heraanleg van het Sint-Annabos >
Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >

16
Waarom worden de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht procedureel losgekoppeld van de rest van de Oosterweelverbinding?

Omdat de werken op de linkeroever - los van de realisatie van de Oosterweelverbinding - een onmiddellijke meerwaarde hebben voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving:

  • de verkeersveiligheid wordt verhoogd
  • de doorstroming op de snelweg wordt fel verbeterd
  • het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken
  • lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
  • de leefbaarheid verbetert  
  • de bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer wordt verbeterd
  • de fietsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de Oosterweelverbinding er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten.

Door de werken procedureel afzonderlijk te laten lopen, wou de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Dit is ook gelukt. Begin februari 2018 werd de eerste spadesteek gegeven voor deze werken. Zo zullen de voordelen van deze werken ook sneller voelbaar worden op het terrein.

Lees meer over de Oosterweelwerken op Linkeroever >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelwerken op Linkeroever >

17
Wat gebeurt er met de vijver en het bos van het Noordkasteel?

Aan het Noordkasteel komt de nieuwe Scheldetunnel boven in het Oosterweelknooppunt dat verder aansluit op de kanaaltunnels. Hierdoor zal aan het Noordkasteel een aanzienlijk deel van het rietmoeras en het bestaande bos in het noorden ingenomen worden tijdens de werken. Nadien wordt dit deel van de snelweg overkapt en ingericht als park. De vijver van het Noordkasteel zelf blijft intact.

Het verdwijnen van een gedeelte van het bos zal gecompenseerd worden door de aanleg van nieuw bos op andere locaties

Het tijdelijk verdwijnen van het slikken- en schorrengebied door de aanleg van de Scheldetunnel (zowel op linker- als rechteroever) werd reeds gecompenseerd door de eerdere aanleg van de Burchtse Weel. Dit zal na de werken volledig hersteld worden. De zeilclub kan actief blijven op haar huidige locatie.

Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

18
Waarom moet de IJzerlaanbrug verdwijnen?

Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Dit is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg. 

De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd. Voor een hogere brug zijn namelijk langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er niet voldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fiets- en voetgangersbrug, die minder ruimte inneemt. Ook om de werken voor de Oosterweelverbinding te kunnen uitvoeren staat de huidige IJzerlaanbrug in de weg. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het viaduct van Merksem afgebroken en verdwijnt de Ring in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. 

Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan. De heraanleg van de IJzerlaan biedt ook de kans om weer water in de stad te brengen. De verdwenen capaciteit voor het verkeer wordt gecompenseerd doordat de Oosterweelverbinding een nieuw knooppunt voorziet in de haven en de knelpunten aan de Schijnpoortweg, bij het Sportpaleis, oplost. Hierdoor worden de Groenendaallaan en de omgeving van het Sportpaleis ontlast. Met de heraanleg van de Bredabaan wordt er minder autoverkeer verwacht, zowel naar de stad als uit de stad. Al deze ingrepen maken een nieuwe brug voor auto’s op deze plaats overbodig.

Lees meer over het project IJzerlaan >

19
Verdwijnt er een deel van het Rivierenhof?

De Oosterweel verandert weinig aan het knooppunt E34/E313 bij het Rivierenhof. De beperkte aanpassingen betreffen de aansluitingen naar de nieuwe verkeerswisselaar aan het Sportpaleis en blijven grotendeels binnen de contouren van de bestaande infrastructuur.

Aan de oostzijde van de Turnhoutse baan, waar nu het Ringfietspad onder de brug doorgaat, moet het fietspad opgeschoven worden om plaats te maken voor de afrit. Daardoor is er een inname aan de rand van het Rivierenhof over een afstand van ongeveer 150 meter.

Lees meer over het nieuwe aansluitingscomplex aan het Sportpaleis > 
Lees meer over de aanpassingen aan het knooppunt Antwerpen-Oost >

20
Verdwijnt buurtpark ‘t Schijntje?

Buurtpark ’t Schijntje, gelegen tussen de R1 en de Ten Eekhovelei, verdwijnt niet.

De hondenweide en de speeltuin worden tijdelijk verplaatst in het kader van sommige werken die de omgeving voorbereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Deze werken vinden plaats in de zone tussen de Noordersingel, de Ten Eekhovelei en de Ring en onder het viaduct van Merksem.

Lees meer over de voorafgaande werken >
Lees meer over het nieuwe aansluitingscomplex aan het Sportpaleis >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]