[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

11
Welke impact heeft de Oosterweelverbinding op de luchtkwaliteit?

Alle studies wijzen uit dat het verkeer rond Antwerpen zal toenemen als er niet ingegrepen. Toch zorgt de nieuwe Oosterweelverbinding voor een betere luchtkwaliteit. Vooral op de zuidelijke Ring zal dat merkbaar zijn, omdat het verkeer beter gespreid wordt over de rondgemaakte Ring. Omdat er meer verkeer naar het noorden wordt geleid, zetten we daar extra in op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld de uitlaatgassen aan de tunnelmonden opgevangen.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

12
Wat zijn de maatregelen tegen luchtverontreiniging?

Het plan-milieueffectenrapport heeft aangetoond en opgelegd dat de negatieve effecten op vlak van luchtkwaliteit aan tunnelmonden beperkt moeten worden. Uit internationale studies is gebleken dat de vervuilde lucht best met een schouw in de hogere luchtlagen wordt gebracht zodat er geen direct effect is naar mens en milieu. Dit kan door de lucht die doorheen de tunnel stroomt aan de tunnelmonden op te vangen door middel van een afzuiging, vergelijkbaar met een dampkap maar dan op veel grotere schaal.

De exacte inplanting en afmeting van deze schouwen/schoorstenen zal onderzocht worden in de lopende project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding, die sinds 1 september 2015 van start is gegaan. Deze procedure onderzoekt waar bijkomende maatregelen tegen luchtverontreiniging nodig zijn. Dergelijke maatregelen kunnen zijn: schermen, overkragingen, overkappingen … De resultaten van de project-milieueffectenrapportage worden in het project verankerd.

Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweel >

13
Wat zijn de maatregelen tegen geluidshinder?

In het volledige project wordt gebruik gemaakt van een geluidsarm wegdek.Op de linkeroever worden aarden geluidswallen gebruikt om het geluid te dempen en om het verkeer uit het zicht te houden. Waar er minder ruimte is, zal gewerkt worden met geluidsschermen. Op de rechteroever wordt het viaduct van Merksem afgebroken en in een sleuf gelegd. Dit heeft een positieve invloed op de geluidshinder. Bovendien is het bij een sleuf eenvoudiger om geluidswerende wandbekleding toe te voegen of eventueel te overkragen of overkappen.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

Begin juli 2016 keurde de dienst MER het definitieve project-Milieueffectenrapport goed voor de Oosterweelwerken op de linkeroever. Daarnaast loopt er een afzonderlijke project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding.

Via deze twee project-MER procedures, wordt beoordeeld via verder onderzoek wat de mogelijke milieueffecten van het project Oosterweelwerken Linkeroever en het project Oosterweelverbinding kunnen zijn en waar maatregelen (geluidsbermen, geluidsschermen, overkragingen, overkappingen …) tegen geluidshinder een bijdrage leveren. De resultaten van de project-Milieueffectenrapportages worden in de projecten verankerd.

Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding >

Bovenop de geplande werken sloten de Vlaamse overheid en de gemeente Zwijndrecht eind augustus van dit jaar een overeenkomst over mobiliteits- en leefbaarheidsmaatregelen voor de gemeente Zwijndrecht naar aanleiding van de komst van de Oosterweelverbinding. De afgesproken geluidsreductie werd door het Vlaamse gewest als basis meegenomen in de opdracht van ontwerpteam West binnen de ontwerpwedstrijd onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe.

Eenmaal dat project concreet is uitgewerkt, zal BAM dit via een apart vergunningstraject integreren in de werken waarvoor nu een bouwvergunning werd bekomen.

14
Wanneer zullen de werken voor de Oosterweelverbinding starten?

Volgens de huidige planning zullen de werken voor de Oosterweelverbinding in het voorjaar van 2019 aanvangen bij Zwijndrecht en Linkeroever.

Bekijk de tijdslijn van de werken >

15
Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Verkeershinder tijdens de werken moet maximaal vermeden worden. Niet enkel op de Ring, maar ook op het onderliggende wegennet en in de woonwijken rond de R1. Om de hinder op de Ring zo klein mogelijk te houden, worden de nieuwe tunnel en de sleuf naast het oude, af te breken viaduct gebouwd. Wanneer deze klaar zijn, wordt het verkeer naar de nieuwe infrastructuur verplaatst en pas dan wordt het viaduct afgebroken. Zo heeft het verkeer steeds het volledige aantal rijstroken beschikbaar. Bij de omschakeling van het verkeer van de oude naar de nieuwe infrastructuur, zal er ongetwijfeld hinder optreden. Daarom zullen de werken zoveel als mogelijk uitgevoerd worden tijdens verkeersluwe(re) periodes zoals weekends en vakanties.

Naast deze maatregelen worden ook nog andere maatregelen uitgewerkt om de resterende verkeershinder op te vangen zoals omleidingsroutes, aangepast openbaar vervoer, aangepaste lichtenregelingen en bijkomende ingrepen.

Lees meer over de 'Minder Hinder'-maatregelen voor weggebruikers >
Lees meer over de 'Minder-Hinder'-maatregelen voor bedrijven >

16
Welke werken bereiden de omgeving voor op de bouw van de Oosterweelverbinding?

In het voorjaar van 2016 zijn we gestart met een paar werken die de omgeving klaarmaken voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Overal waar de Ring verdiept zal worden aangelegd, moet de ondergrond worden vrij gemaakt van obstakels. Daarnaast worden deze werken aangegrepen om, op verschillende plaatsen, de omgeving helemaal opnieuw in te richten. Zo bieden de projecten, ook los van de bouw van de Oosterweelverbinding, een meerwaarde voor de stad, haar bewoners en bezoekers. Deze projecten zijn: 

  • De afbraak van de IJzerlaanbrug en de vervanging van de IJzerlaanbrug door een nieuwe fietsbrug (dit project is afgerond).
  • De heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van een nieuw IJzerlaankanaal dat het Lobroekdok zal verbinden met het Asiadok.
  • De herinrichting van de omgeving Groot Schijn, waaronder het verleggen van afwaterings- en nutsleidingen, het verleggen van het Groot Schijn en het verleggen van het Ringfietspad.
  • Werken aan de Groenendaallaan waaronder het verleggen van een aantal afwaterings- en nutsleidingen en het verplaatsen van een GSM-mast.
  • De sanering van het Lobroekdok (gestart in mei 2017).
  • De aanleg van een bouwdok in Zeebrugge voor de bouw van de afzonderlijke elementen van de nieuwe Scheldetunnel.
  • De heraanleg van de Kastelweg in de zuidelijke haven van Antwerpen.

Alle werfzones worden steeds onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek.

Lees meer over deze werken >

17
Waarom zal een gedifferentieerde tolheffing worden toegepast om het verkeer te sturen?

Op 14 februari 2014 heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een systeem van gedifferentieerde tolheffing op de drie Scheldekruisende tunnels (de Liefkenshoektunnel, de Kennedytunnel en de Scheldetunnel) op snelwegniveau om het verkeer te sturen. De Waaslandtunnel valt hier niet onder want dit is een lokale tunnel.

Daarbij zal vrachtverkeer de hoogste tol betalen in de Kennedytunnel, een lagere tol in de nieuwe Scheldetunnel en de laagste tol in de Liefkenshoektunnel. De verschillende toltarieven zijn nog niet bepaald. Voor personenvervoer blijft wel één tunnel tolvrij. Dit systeem wordt volop uitgewerkt, in overleg met Europa.

Met deze beslissing willen de Vlaamse Regering het verkeer optimaal sturen en wegleiden van de stad

Lees meer over de nieuwe Scheldetunnel >

18
Hoeveel tol zal er gevraagd worden voor elke tunnel?

Het hele tunnelproject kan enkel betaald worden als er ook tol geheven wordt. De onderzoeken lopen nog om te bepalen hoeveel er in de Kennedytunnel, de Oosterweeltunnel en de Liefkenshoektunnel betaald zal moeten worden. Belangrijk is dat het verkeer en zeker het vrachtverkeer naar de juiste tunnel wordt geleid. Hoe verder die tunnel van de stad ligt, hoe goedkoper hij moet zijn om erdoor te rijden.

Lees waarom een gedifferentieerde tolheffing zal worden toegepast >

19
Wat gebeurt er met de A102 en de R11bis?

De ondergrondse A102 en de vertunneling van de R11bis zijn beiden projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer. De A102 moet het knooppunt van de E19 en de A12 in Ekeren verbinden met de E313 in Wommelgem, de R11bis de knoop in Wommelgem met de E19 in Wilrijk. Voor beide projecten liep reeds een plan-milieueffectenrapportage, die de milieueffecten van beide trajecten en eventuele alternatieven in kaart moest brengen. 

Lees meer over de projecten A102 en R11bis >

Het effect van deze projecten op de Oosterweelverbinding is onderzocht in de plan-milieueffectrapportage van de Oosterweelverbinding.

Download het plan-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding (in PDF) >

In het najaar van 2017 werd het project R11bis (de zuidelijke bypass van Wommelgem tot Wilrijk) definitief geschrapt. In de plaats werd gekozen voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer op de zuidelijke Ring in combinatie met de A102 (noordelijke bypass van Wommelgem tot Ekeren). 

Voor het project A102 zal het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe plan-milleueffectenrapportage opstarten. 

20
Wat verandert er aan de zuidelijke Ring?

Het zuidelijke deel van de Ring valt buiten het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De Oosterweelwerken wijzigen bijgevolg niets aan dit deel van de Ring. Maar dankzij de Oosterweel wordt de situatie er wel beter.

Zo zal het verkeer op de Ring beter gespreid worden waardoor de verkeersdruk verlaagt op de zuidelijke Ring en in de Kennedytunnel. Dat komt de mobiliteit en leefbaarheid in deze omgeving ten goede. Op termijn zal het doorgaande verkeer op de Ring via het noordelijk gelegen Haventracé worden gestuurd, wat bijkomende verlichting moet brengen voor de Antwerpse Ring.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]