[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Wanneer zal ik over de Oosterweelverbinding rijden?

Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding afgerond in 2030. Enkele jaren geleden was er sprake van 2025 als einddatum. Vanwaar dit verschil?

Uitbreiding van het project zorgt voor wijziging in timing
 

Tot 2017 gingen we nog uit van 2025 als einddatum voor alle Oosterweelwerken. Het project dat toen op de ontwerptafel lag, lijkt echter in de verste verte niet meer op het project waarvoor we vandaag een vergunning zullen indienen. Wat is er sinds 2017 gebeurd?
 

Op 15 maart 2017 sloot de Vlaamse Regering samen met stad Antwerpen en de burgerbewegingen het Toekomstverbond. Burgerbewegingen en Lantis gingen toen samen aan de tekentafel zitten om de overkapping van de Antwerpse Ring aan het ontwerp toe te voegen. Ook andere projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de Ring moeten verbeteren, werden aan het project toegevoegd. In totaal werden er 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd waarvan er 11 vallen binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding.


Door deze beslissing is de scope van het Oosterweelproject volledig gewijzigd. Wij hebben de 11 leefbaarheidsprojecten die binnen ons projectgebied vallen opgenomen in onze plannen en zullen deze tegelijk met of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding realiseren.

Een stevige uitbreiding van het aantal werven dus, waardoor ook de kostprijs toenam en de timing wijzigde. Zo gaan we er volgens onze huidige planning van uit dat deze werken 8 tot 10 jaar in beslag zullen nemen.

 

En de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht dan?

 

 

Die zijn al volop aan de gang. We plannen het project af te ronden tegen 2025. Dan zal ook de nieuwe infrastructuur in gebruik worden genomen.

 

2
Wat is De Grote Verbinding?

De Grote Verbinding vertelt het toekomstverhaal van de Oosterweelverbinding en de leefbaarheids- en overkappingsprojecten. Door deze projecten te realiseren, bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen.  

De Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en de intendant hebben deze plannen de afgelopen jaren vormgegeven.

Lees meer over deze ongeziene stadsvernieuwing > 

3
Wat is rol van de Oosterweelverbinding binnen het verhaal van De Grote Verbinding?

De Grote Verbinding vertelt het toekomstverhaal van de Oosterweelverbinding en de leefbaarheids- en overkappingsprojecten. Met deze ongeziene stadsvernieuwing bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een leefbare stad en regio.

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring, de R1, volledig rond en zorgt zo voor een betere mobiliteit. Wij leggen verkeersveilige infrastructuur aan en tegelijkertijd bouwen we samen aan een leefbare omgeving voor iedereen. Hoe?

 • Door geen rijstrook teveel aan te leggen binnen de Oosterweel.
   
 • Door het aanbod van duurzame vervoersalternatieven uit te breiden, te versterken en te stimuleren (betere fietsvoorzieningen, groter aanbod openbaar vervoer, uitbreiding P+R's rond de stad...)
   
 • Door de geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten die binnen ons projectgebied vallen mee uit te voeren.

 

De Oosterweel moet een hefboom vormen naar een meer duurzame vorm van mobiliteit. Het project is pas geslaagd wanneer we tegen 2030 kunnen spreken van een verandering in ons verplaatsingsgedrag, een 'modal shift'. Tegen 2030 moet 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren per fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen. 

 

Tegelijkertijd voeren we 11 van de 18 projecten geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten uit die binnen het projectgebied van de Oosterweel vallen. Zo geven we mee vorm aan 5 van de 7 Ringparken:

Ringpark Noordkasteel:

 • Oosterweelknoop / Noordkasteel
  Na een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop investeren we verder in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het bakstenen Samgagebouw. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.

Ringpark Groenendaal:

 • Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord
  We verlagen de R1 noordwaarts richting de Masurebrug om de aanleg van latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.
 • Stationsomgeving Luchtbal
  We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten om combimobiliteit te stimuleren.

Ringpark Lobroekdok: 

 • Steenborgerweert / Kap Dam
  We kleuren de overkapping in het noorden van de Damwijk groen in met park- en vrijetijdsvoorzieningen.
 • Bermenlandschap Albertkanaal
  We bedden de ingesleufde R1 naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen en we investeren in de ecologische continuïteit van de groenzones.
 • Kap Sportpaleis
  We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. We verbeteren de toegankelijkheid van de evenementenzone rond het Sportpaleis.

Ringpark het Schijn: 

 • Waterpark (gedeeltelijk)
  We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eekhovelei en realiseren een leefbaarheidswinst voor de Deurnese buurt Ten Eekhove.
 • Schijnvallei / Ter Loo / Deurne
  We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo.

Ringpark West:

 • Voltooien fietsnetwerk Linkeroever
  We voltooien het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de E17 en verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel.
 • Stille bermen Zwijndrecht-Burcht
  We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus geluidsproject. We herbevestigen de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.
 • Stille bermen Linkeroever
  We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht door voor mens en natuur op Linkeroever.

 

Deze projecten worden tegelijk met of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd. Ze worden maximaal meegenomen in de bouwvergunning voor de Oosterweelwerken op Rechteroever die eind 2019 wordt ingediend.

 

Lees het volledige verhaal van De Grote Verbinding >

4
Waarom kiest de Vlaamse Regering voor de Oosterweelverbinding als tracé voor een derde Scheldekruising?

Omdat de Vlaamse Regering, in overleg met de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen, op basis van verschillende studies vaststelde dat het Oosterweel-tracé het beste aansluit bij de doelstellingen van het Masterplan 2020. Deze doelstellingen zijn een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.

Voor hun keuze baseerden de verschillende partijen zich op de resultaten van een plan-milieueffectenrapport , een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een tunnelveiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport. In deze studies werden de Oosterweelverbinding en vier alternatieven in detail bestudeerd en met elkaar vergeleken.

Op basis van het Plan MER en de andere studies, werden verfijningen aan het Oosterweeltracé toegevoegd. Zo koos de regering bijvoorbeeld voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal in plaats van voor een brug.

Download het persbericht van de Vlaamse Regering (in PDF) >
Download de brochure over de Oosterweelverbinding (in PDF) >
Lees meer over het Masterplan 2020 >

5
Kan de Oosterweelverbinding overkapt worden?

Het plan voor de Oosterweelverbinding houdt rekening met een toekomstige overkapping van de Ring op het projectgebied.

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en de R1 wordt in een sleuf gelegd. Deze wordt zo gebouwd dat ze later kan overkapt worden. Zo worden de muren dikker gebouwd zodat ze later een dak kunnen dragen en wordt er extra ruimte voorzien voor toekomstige vluchtgangen.

De sleuf waarin de R1 zal liggen, wordt in de Oosterweelplannen al op twee plaatsen overkapt. Aan het Sportpaleis, waar bovenop de Ring een groot stedelijk plein komt. En van de zuidzijde van het Albertkanaal tot aan de noordelijke kop van het Lobroekdok. Hier ontstaat er een nieuw gebied van bijna 10 hectare dat ruimte biedt voor groen of nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ook de Hollandse Knoop – het nieuwe aansluitingspunt aan Schijnpoort - kan volledig overkapt worden. Voorwaarde daarbij is dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever. Deze voorwaarde geldt evenwel voor elke plan waarbij de R1 overkapt wordt.

De bouw van de Oosterweelverbinding brengt een volledige of gedeeltelijke overkapping van de Ring dus op geen enkele manier in het gedrang.

Ook de Hollandse knoop kan volledig overkapt worden (simulatiebeeld door RoTS)

Sinds januari 2016 voeren intendant Alexander D'Hooghe en zijn team van specialisten onderzoek naar de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse Ring. Ze doen dit in opdracht van de Vlaamse Regering.

Samen zullen ze alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken. Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

6
Wat is de opdracht van de intendant?

Begin 2015 besloot de Vlaamse Regering om een externe intendant aan te stellen. In de zomer schreef ze hiervoor een bestek uit. Vijf kandidaten werden weerhouden voor de selectieronde. Op 27 november 2015 maakte de Vlaamse Regering een finale keuze voor Alexander D'Hooghe. Na een juridische standstill-periode van 15 dagen werd, op 16 december 2015, de opdracht van intendant officieel toegewezen aan architect en professor Alexander D'Hooghe. 

D'Hooghe zal als intendant een team van verschillende specialisten leiden. Samen zullen ze vanaf januari 2016, in opdracht van de Vlaamse Regering, alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken. Ze willen dit doen met zoveel mogelijk inbreng van professionelen, overheden, burgerbewegingen en individuen. Zo kunnen bewoners en bezoekers van de stad Antwerpen hun mening geven via www.overdering.be door suggesties te geven op een interactieve kaart.  

Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. 

Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

7
Wat gebeurt er met het werk van de ontwerpteams en de overkappingsintendant?

De ontwerpteams maken een finaal ontwerp van de omgeving van de Ring. Dat ontwerp bepaalt dus hoe de omgeving aan het einde van de werken eruit zal zien. Langs en op de Ring komen 7 nieuwe Ringparken en er is een 8e project, de fietsbrug over de Schelde.

Over de vooruitgang van de nieuwe Ringparken en de Scheldebrug wordt gecommuniceerd vanuit de Grote Verbinding. Daar lees je ook meer over wat elk Ringpark inhoudt. Van elk onderdeel zijn er al concretere ontwerpplannen opgemaakt. Nu werken de ontwerpteams deze plannen opnieuw samen met alle geïnteresseerden uit tot een finaal plan. Een deel van de Ringparken valt samen met de Oosterweelverbinding. Die Ringparken worden samen met de Oosterweelverbinding gerealiseerd.

8
Wat is het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond is de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio op 15 maart 2017. Dit akkoord kwam tot stand na een lang proces van overleg onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Zo werd iets bereikt wat 20 jaar onmogelijk leek: de neuzen van iedereen in dezelfde richting krijgen rond een oplossing die mobiliteit en leefbaarheid verzoent.

Het Toekomstverbond steunt op 5 pijlers:

 • een Ring voor de stad: de Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn. 
 • een noordelijk alternatief rond de stad: Verkeer dat enkel de stad moet passeren en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé. Hiervoor zal een systeem van verkeerssturing komen.
 • een volledige overkapping van de Ring: de ambitienota 'Over de Ring' van de intendant vormt hierbij de basis.
 • een modal shift 50/50: Er wordt onder meer geïnvesteerd in meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op termijn 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, waterbus, deelsystemen, enz. En nog maar 50 procent met de wagen. 
 • afspraken om verdere samenwerking mogelijk te maken: het Toekomstverbond is ambitieus. De samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren zal dan ook verdergezet worden. 

Meer info vind je via www.toekomstverbond.be .

9
Hoe verhoogt de Oosterweelverbinding de verkeersveiligheid?

De Antwerpse Ring zit vandaag muurvast door ongevallen en files. Oorzaak daarvan is een te hoge verkeersdrukte en ondermaatse infrastructuur als te krappe bochten, te steile hellingen en slecht aangesloten op- en afritten. De Oosterweelverbinding zorgt in de eerste plaats voor een vlottere doorstroming en spreiding van het verkeer op de Ring. Daarnaast worden een aantal gevaarlijke situaties weggewerkt door de aanleg van nieuwe op- en afritten, zachtere bochten en hellingen. Gevolg: minder ongevallen en minder files.

Lees meer over de voordelen op vlak van verkeersveiligheid >

10
Welke impact heeft de Oosterweelverbinding op de luchtkwaliteit?

Alle studies wijzen uit dat het verkeer rond Antwerpen zal toenemen als er niet ingegrepen. Toch zorgt de nieuwe Oosterweelverbinding voor een betere luchtkwaliteit. Vooral op de zuidelijke Ring zal dat merkbaar zijn, omdat het verkeer beter gespreid wordt over de rondgemaakte Ring. Omdat er meer verkeer naar het noorden wordt geleid, zetten we daar extra in op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld de uitlaatgassen aan de tunnelmonden opgevangen.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]